Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Nasze cele i... marzenia

Dążymy do tego, aby uczeń kończąc naszą szkołę:

1. Miał wiarę w swoje możliwości, wewnętrzną motywację do stawiania celów i pokonywania trudności.

2. Był chętny do pomocy, współdziałania i potrafił pracować w zespole, był zaangażowany nie tylko    w sprawy swojej grupy, ale i społeczeństwa.

3. Miał oczy otwarte, poszukiwał prawdy, ufając rozumowi, zmieniał to, co zmiany wymaga, zarówno   w sobie jak i w otoczeniu.

I. Potrzeby naszej społeczności

Potrzeby uczniów do osiągnięcia sukcesu:

1.   Stworzenie komfortowych warunków do nauki:

· przyjazne grono,

· swoboda wyglądu,

· przyjazna atmosfera,

· partnerstwo uczeń – nauczyciel,

· wolność słowa.

2.    Zachęcanie, motywowanie uczniów do nauki:

· wykluczenie nudy,

· zamiast MUSISZ – MOŻESZ,

· nagradzanie.

3.    Niekonwencjonalne metody nauczania:

· nauka poprzez zabawę,

· Dni Latające,

· mapy myśli,

· wyjazdy zagraniczne,

· dyskusje,

· wychodzenie na zajęcia do uczelni.

4.    Wychowanie ucznia na człowieka:

· rozwijanie własnego „ja”,

· prawda jako podstawa relacji i najważniejsza wartość,

· zaradność, odnajdywanie się w prawdziwym świecie,

· promowanie postaw nonkonformistycznych.

Potrzeby rodziców do osiągnięcia sukcesu:

· konkurencyjność szkoły wyobrażona wysokim poziomem nauczania,

· bezpieczeństwo rodziców i dzieci,

· sukces rodzinny (w kontekście trudnego wieku dziecka gimnazjalnego),

· afirmacja mocnych stron dziecka,

· ogromny szacunek do ucznia i rodziców,

· zapewnienie dobrego startu w dalszych etapach edukacji wedle potrzeb i pragnień dziecka.

II. Czynniki sprzyjające sukcesowi - umożliwiające odniesienie sukcesu

Nauczyciel:

1. Wychodzący poza schematy.

2. Lojalny wobec naszej społeczności.

3. Współpracujący z rodzicem.

4. Posiadający indywidualne podejście.

5. Doskonalący się.

6. Konsekwentny.

7. Generujący sukces ucznia.

Dyrektor:

1. Inspirujący.

2. Elastyczny, konsekwentny.

3. Wymagający współmiernie do wynagradzania.

Walory oferty:

1. Sukcesy absolwentów, dobre wyniki egzaminów, świetne oceny ewaluacji zewnętrznej.

2. Widoczna na stronie internetowej – znakomity marketing to relacja z tego, co się u nas dzieje.

3. Różnorodna oferta, dzięki której każdy uczeń może rozwijać zdolności i pasje, zwłaszcza oferta dla uczniów aktywnych, zdolnych, chcących.

4. Walor oferty - preorientacja zawodowa.

5. Zalety szkoły: wysoki poziom, przyjazna kadra, szacunek dla ucznia i rodzica.

6. Jasna oferta finansowa (brak ukrytych opłat, ilość zajęć dodatkowych nie jest dodatkowo opłacana), zapewnienie rodzicom bezpieczeństwa (długofalowa pewność opłat), ulgi dla rodziców i zniżki  dla uczniów, pozwalające na wybór szkoły niepublicznej (nie trzeba korepetycji).

III. Strategia, czyli droga do celu

Struktura organizacyjna

1. Rada Rodziców przekazuje informacje o tematyce spotkań oraz podjętych ustaleniach (poprzez e-dziennik).

2. Zwiększenie kompetencji SU Klasowego poprzez 1 godzinę wychowawczą w miesiącu (ostatnia godzina w miesiącu) dla klasy, pozostałe godziny dla grupy wychowawczej.

3. Wycieczki w formule klas lub szkoły.

Ocenianie

1. Podtrzymanie motywacyjnej roli oceny - zachowanie ulg motywujących do pracy.

2. Wykorzystanie Perły oraz Primus Inter Pares jako sposobu oceny i dowartościowania osiągnięć nie mieszczących się w wewnątrzszkolnym systemie oceniania – informacja zwrotna (strona www, dla rodziców).

3. Ocena zachowania - kryteria: zaangażowanie, frekwencja, a nie wyniki w nauce:

· sprawiedliwa, rzetelna, konsultowana ze wszystkimi nauczycielami uczącymi, każdy nauczyciel przyznaje uczniowi określoną ilość punktów,

· uczeń sam się ocenia i uzasadnia.

4. Oceny kształtujące - więcej ocen kształtujących stawianych konsekwentnie przez wszystkich nauczycieli lub ocena sumująca z komentarzem, stopień dodany do OK. A może zmieniająca się ocena przewidywana z przedmiotu jako wyraz oceny sumującej.

Formy pracy

1. Aktywne formy pracy (domowe, pozwalające uczestniczyć w lekcji, dyskusja, dodatkowe prace rozwijające zainteresowania).

2. Urozmaicone scenariusze lekcji (ekspresja, ruch, działanie).

3. Praca grupowa, warsztatowa, z podziałem na role pod kontrolą nauczyciela.

4. Lekcje w terenie „zielone lekcje”.

5. Racjonalizacja terminarza kartkówek, sprawdzianów i klasówek (zapowiadanych).

6. Racjonalizacja formy prac domowych – ciekawsze, motywujące (minusy nie motywują).

7. Prace długoterminowe.

8. Prace rozwijające zainteresowania. Lista tematów spoza podstawy ogłaszana przez wszystkich nauczycieli we wrześniu do realizacji dla chętnych.

Diagnoza potrzeb ucznia.

· Diagnoza Inteligencji Wielorakich (predyspozycji ucznia) oraz Mała Matura (kompetencji ogólnych – międzyprzedmiotowych ucznia) -  wykorzystanie jej w procesie nauczania poprzez informację zwrotną w świadectwie IW oraz e- dzienniku ( dla ucznia, rodzica, nauczyciela) do tworzenia fakultetów dodatkowych, językowych, prac rozwijających zainteresowania.

· Diagnoza przedmiotowa na początku roku (w czym są mocni nasi uczniowie, czym się interesują).

· Ogłaszanie bieżących konkursów zewnętrznych, związane z ich przedmiotami na tablicy informacyjnej.

Nowe metody pracy

· Domownik – kalendarz z pakietem prac domowych na miesiąc (dyskretna kontrola wychowawcy, rodzica, nauczyciela), oddawany nauczycielom w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca. Nauczyciel kolejny pakiet przekazuje w ostatnim tygodniu miesiąca.

· Stworzyć nową odznakę PIP „Iacerus” (od łac. iacere - obmyślać sekwencje i warianty czynności do wykonania w przyszłości) dla ucznia potrafiącego planować, dobrze funkcjonującego w oparciu o domownik.

· „Zeszyt studenta” do notowania i zastosowania na wszystkich lekcjach (zeszyt informacją o toku lekcji, omawianych zagadnieniach, świadectwo pracy na lekcji ucznia, rodzaju zadań przez niego wykonywanych na lekcji).

Gdańsk, czerwiec 2014

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt