Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
GPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Regulamin przyznawania ulg w opłatach czesnego

 

OLPI, GPI, LP, OSSP. Gdańsk-Oliwa, 22 maja 2014 roku

Zasady obliczania indywidualnej wysokości czesnego oraz ulg w opłatach czesnego

 

I. Indywidualną wysokość czesnego ustala się na wniosek rodziców z uwzględnieniem zniżek:

1. zniżka do  50%  (pełnej) wysokości  czesnego przysługuje:

    a/ nauczycielomi nauczycielom akademickim,

    b/rodzicom ucznia z niepełną sprawnością stwierdzoną orzeczeniem o potrzebie

         kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    c/ rodzicom na podstawie zaświadczenia o dochodzie miesięcznym netto na osobę w

         rodzinie ucznia nie przekraczającym dwukrotności kwoty kryterium dochodowego    

         określonego w  ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 2 x 674,00 zł netto),

2. zniżka w wysokości 50% przysługuje rodzicom w opłacie za naukę siostry lub brata ucznia

    OLPI/GPI/LP/OSSP,

3. zniżka w wysokości od 30% przysługuje rodzicom trojga lub większej liczby dzieci pozostających

    na ich utrzymaniu,

4. zniżka w wysokości jednomiesięcznego czesnego przysługuje rodzicom ucznia wskazanym jako

    źródło rekomendacji naszej szkoły przez nowego kandydata.

II. Uczniowiprzysługują ulgi od indywidualnej kwoty czesnego:

1. za dobre wyniki w nauce w następującej wysokości:

    a) za wyróżnienie lub nagrodę w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub

         szerszym na podstawie dyplomu lub zaświadczenia – ulga do40% czesnego, 

    b) za średnią ocen równą lub wyższą 4,75 – ulga  20%

    c) za średnią ocen  równą lub wyższą 4,00 – ulga 10%

    d) za ocenę celującą (6) przez dwa kolejne semestry na koniec drugiego – ulga 10%.

2. za właściwe zachowanie ulgi mogą być przyznane w następującej wysokości:

    a) za wzorową  ocenę zachowania – ulga 20%             

    b) za  bardzo dobrą  ocenę zachowania – ulga 10%

    c) za wysokie osiągnięcia w pracy społecznej, działalności artystycznej lub sportowej w szkole

         lub poza szkołą na podstawie świadectwa lub zaświadczenia wystawionego przez instytucję

         organizatora – ulga do 40%. Wysokość ulgi ustala wychowawca a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

3. Ulgi w punkcie 1. i 2.  mogą być przyznawane niezależnie od siebie. Łączna  wysokość ulg nie

     może jednak przekroczyć 60% wysokości kwoty czesnego.

4. Uczeń traci prawo do ulgi jeśli:

    a/ jest niesklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niższą od

        dostatecznej z obowiązkowych zajęć dydaktycznych, albo

    b/ uzyskał ocenę zachowania niższą od dobrej na koniec semestru, albo

    c/ spowodował świadomie zniszczenie lub utratę mienia szkoły.

III. Ulgi od indywidualnej kwoty czesnego są przyznawane od nowego miesiąca na podstawie

       wniosku ucznia złożonego na ustalonym formularzu w sekretariacie szkoły:

    a/ przy podpisaniu umowy na podstawie  ocen w poprzedniej szkole/klasie. Ulga przysługuje     

       od nowego miesiąca, po okazaniu świadectwa lub odpisu arkusza ocen,

    b/ po zakończeniu klasyfikacji za I semestr ulgi przyznaje się na okres do końca czerwca.            

         Uczniom klas ostatnich stopnia licealnegoulgę po I sem. przyznaje się do końca okresu

         płatności,

    c/ po zakończeniu klasyfikacji rocznej ulgi przyznaje się na okres do stycznia następnego roku.

 

IV. Uczeń i jego rodzice korzystają  z ulg i zniżek pod warunkiem wniesienia opłaty czesnego            

      w terminie  ustalonym w umowie.

 

V.Przepisy mają zastosowanie od 1 lipca 2014  roku na podstawie wyników klasyfikacji rocznej.  

 

Gdańsk-Oliwa, 22 maja 2014 roku

Wniosek o ulgę w czesnym

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt