Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Oferta Szkoły

Indywidualizacja

 • Poziom pierwszy: indywidualny dla każdego ucznia plan zajęć obejmujący przedmioty obowiązkowe, języki obce (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski), zajęcia sportowe (do wyboru), zajęcia fakultatywne - rozszezrenia.
 • Poziom drugi: zajęcia terapii pedagogicznej adresowane do uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią.
 • Poziom trzeci: formy i metody pracy na poszczególnych lekcjach dostosowane do potrzeb uczniów; Konsultacje ze wszystkich przedmiotów w każdym tygodniu nauki.

Profile klas

Myśląc o swojej przyszłości, każdy uczeń może wybrać fakultety - rozszerzenia, które pozwolą mu przygotować się do różnych kierunków studiów.

Stworzy w ten sposób swój własny, indywidualny profil uczenia się:

 • Teatralno-filmowy – język polski, wiedza o teatrze i filmie, warsztat aktorski, warsztat muzyki i tańca, public realations, praca z reżyserem (nowy profil!)

 • Uniwersytecki – 3 wybrane fakultety-rozszerzenia na poziomie uniwersyteckim (nowy profil!)

 • Dziennikarski – dowolny język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

 • Lingwistyczny – j. polski, minimum dwa wybrane języki obce

 • Prawa i komunikacji społecznej – filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, psychologia

 • Psychologiczno-pedagogiczny - filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, psychologia, public relations

 • Politechniczny – matematyka, fizyka, informatyka

 • Medyczno-przyrodniczy – język obcy, biologia, chemia

 • Turystyczny – język obcy, geografia, historia sztuki

 • Architektura – język polski, historia sztuki, rysunek

 • Architektura krajobrazu i przestrzeni – rysunek, historia sztuki, geografia i biologia

 • Kulturoznawczy – język polski, język obcy lub filozofia, wiedza o teatrze i filmie religioznawstwo,

 • Fotograficzny – język obcy, język polski, podstawy fotografii i filmu, specjalizacja fotograficzna

 • Plastyczny – język polski, język obcy, rysunek i malarstwo, historia sztuki, rzeźba, podstawy fotografii i filmu

 • Ekonomiczno-menedżerski – podstawy przedsiębiorczości, geografia, matematyka

 • Unijny – 2 języki obce, wiedza o społeczeństwie

 • Dowolny - zestaw 3 rozszerzeń (wszystkie przedmioty wyżej wymienione są realizowane jako rozszerzenia).

Przedmioty obowiązkowe

KLASA PIERWSZA: religia lub etyka, język polski, 2 języki obce, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, technologia informacyjna, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, wychowanie fizyczne, podstwy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, (wszystkie powyższe przedmioty realizowane są w klasie I na poziomie podstawowym).

KLASA DRUGA: religia lub etyka, język polski, matematyka, 2 języki obce, przyroda lub historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne, minimum 2 przedmioty rozszerzone - fakultety (wybierane dowolnie przez ucznia, który w ten sposób tworzy swój własny profil). Uczeń może wybrać więcej niż dwa rozszerzenia i nie zwiększa to czesnego.


KLASA TRZECIA: religia lub etyka, język polski, matematyka, 2 języki obce, przyroda lub historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne, minimum 2 przedmioty rozszerzone - fakultety (wybierane dowolnie przez ucznia, który w ten sposób tworzy swój własny profil). Uczeń może wybrać więcej niż dwa rozszerzenia i nie zwiększa to czesnego.

Przedmioty dodatkowe

 • edukacja zdrowotna, prace długoterminowe (wpływają na średnią, nie decydują o promocji), terapia pedagogiczna, matematyka-pomoc
 • kulturalne spotkania z książką i sztuką, chór, teatr, SZAFA (wpływają na średnią, nie decydują o promocji),
 • wszystkie wybrane dodatkowo fakultety poza fakultetami profilowania.

Kształcenie zindywidualizowane

 

Umożliwiamy kształcenie zindywidualizowane, rozszerzające zakres liceum, przygotowujące do studiów wyższych w różnych kierunkach. W ramach każdego profilu przewiduje się zajęcia i spotkania w szkołach wyższych, m.in. w Uniwersytecie Gdańskim i placówkach kulturalno-oświatowych (np. NCK, Muzeum Narodowe).

Nasi licealiści uczą się w ciągu dnia w różnych grupach: klasach, grupach zainteresowań, fakultetach, czerpiąc z tego wiele korzyści (wyższy poziom nauczania, umiejętności społeczne, niewielka liczebność grup, indywidualizacja metod i form pracy, brak "fali", brak przemocy). Możliwość i samodzielność wyboru zajęć powoduje, że uczniowie chętniej się uczą, są zmotywowani, realizują swoje zainteresowania. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dostosowaniem do potrzeb i zdolności uczniów.

W kontakcie z uczniem ogromną rolę odgrywa jego indywidualny tutor, który jest przewodnikiem, pomaga wyznaczać życiowe cele, pokonywać trudności.

 

ITN - Indywidualny Tok Nauczania

OLPI dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do aktualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie to umożliwia optymalny rozwój potencjalnych możliwości każdego ucznia.

Uczeń, który otrzymał na koniec roku szkolnego ocenę niedostateczną albo został nieklasyfikowany i w związku z tym nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, może w uzasadnionym przypadku kontynuować naukę w klasie programowo wyższej i uzupełnić zaległości w indywidualnym toku nauki (ITN).

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia, jego sytuacją rodzinną bądź występowaniem specyficznych trudności w uczeniu się, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizację ITN. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Uczeń realizujący ITN przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych w sesji jesiennej ( na przełomie października i listopada) oraz sesji wiosennej (na przełomie lutego i marca)

IPN - Indywidualny Program Nauczania

Uczeń, który nie jest w stanie realizować pełnego programu nauczania z powodu złego stanu zdrowia bądź trudnej sytuacji rodzinnej lub chce rozszerzyć zakres programu nauki ze względu na swoje zainteresowania i uzdolnienia może się uczyć według indywidualnego programu nauki (IPN).

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizację IPN na wniosek ucznia i jego rodziców po zapoznaniu się z projektem IPN i po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. IPN ma na celu dostosowanie aktualnych możliwości i predyspozycji w celu stymulowania jego rozwoju. Dostosowanie to może polegać na zmianie:

 • planu nauczania wybranych przedmiotów w poszczególnych latach nauki,
 • zakresu realizowanego programu w ramach jednego lub kilku przedmiotów, a także nauce wybranych, przedmiotów poza OLPI (np. w innym liceum lub szkole wyższej).

Opieka psychologiczno- pedagogiczna

Psycholog i pedagog

Nad potrzebami edukacyjno-wychowawczymi uczniów oraz rozumieniem ich przez nauczycieli  pracuje w naszej szkole psycholog i pedagog, którzy prowadzą indywidualną pracę z uczniami, prowadzą warsztaty grupowe, takie jak trening umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe itp., szkolą nauczycieli, wychowawców i tutorów.

Terapia pedagogiczna

W szkole prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej. Każdy uczeń z dysleksją może z nich korzystać w wymiarze godzin od 2-10 tygodniowo. Zajęcia terapii prowadzone są w oparciu o ciekawe metody. Niektóre z nich zostały wypracowanie w naszej szkole i propagowane są w uznanych publikacjach:

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, OPERON, Gdynia 2004.

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w domu, OPERON, Gdynia 2010.

Zajęcia terapeutyczne realizowane są w grupach kilkuosobowych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Adresowane są do młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Cele zajęć

1. Ćwiczenie funkcji odpowiedzialnych za czytanie i pisanie, takich jak:

 • analiza i synteza wzrokowa
 • pamięć wzrokowa
 • koncentracja uwagi i spostrzegawczość
 • sprawność grafomotoryczna.

2. Ułatwianie pracy z tekstem

 • umiejętność wybierania najistotniejszych informacji z tekstu
 • czytanie ze zrozumieniem
 • czytanie celowe
 • efektywne notatki (zapoznanie się z różnymi formami notatek)
 • wzbogacanie słownictwa
 • korzystanie ze słowników

3. Stymulacja funkcji odpowiedzialnych za naukę szkolną, takich jak:

 • myślenie logiczne
 • orientacja i wyobraźnia przestrzenna
 • myślenie twórcze (generowanie pomysłów, zmiana pomysłów)
 • rozwój wyobraźni i fantazji
 • wykorzystanie różnorodnych kanałów informacyjnych podczas nauki
 • umiejętność swobodnego wyrażania myśli ( w słowach i piśmie)
 • stymulowanie pracy prawej i lewej półkuli mózgowej oraz ich współpracy.

4. Zapoznanie się z różnorodnymi technikami pracy umysłowej

 • przygotowywanie się do zaliczeń i egzaminów
 • rozkład materiału
 • rozplanowanie czasu wolnego

5. Zwiększanie samodzielności dotyczących mocnych i słabych stron ucznia

6. Modelowanie zachowań kompensacyjnych ułatwiających radzenie sobie z trudnościami typu dyslektycznego w codziennym życiu.

Możliwość realizowania indywidualnego programu lub toku nauki z danego przedmiotu (dostosowanego do aktualnych predyspozycji ucznia).

 

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt