Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Regulamin przyznawania ulg w opłatach czesnego

OLPI, GPI, LP, OSSP, SPPI  Gdańsk-Oliwa, 27 grudnia 2017 roku                        Zał. Nr.1.

 

Zasady obliczania indywidualnej wysokości czesnego oraz ulg w opłatach czesnego

 

I. Indywidualną wysokość czesnego ustala się na wniosek rodziców z uwzględnieniem zniżek:

1. do  50%  wysokości czesnego przysługuje rodzicom ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie

    kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,     

2. do 25% wysokości czesnego:

    a/ przysługuje rodzicom w opłacie za naukę siostry lub brata ucznia OLPI/GPI/LP/OSSP,

    b/ rodzicom na podstawie zaświadczenia o dochodzie miesięcznym nie przekraczającym kwoty

         674,00 zł netto na osobę w  rodzinie ucznia (od 1.11.2017 do 31.10.2018 r. kryterium

         dochodowe  określone w  ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z późniejszymi

         zmianami) pod warunkiem dobrych wyników w nauce,

3. od 30% przysługuje rodzicom trojga lub większej liczby dzieci pozostających na ich utrzymaniu,

4. zniżka w wysokości jednomiesięcznego czesnego przysługuje rodzicom mającym ustaloną

    indywidualną wysokość czesnego, wskazanym przez  rodziców nowego ucznia jako źródło

    rekomendacji naszej Szkoły.

II. Od indywidualnej kwoty czesnego, uwzględniającej  zniżki wyszczególnione powyżej, uczeń

     może uzyskać ulgi dodatkowe:

1. za osiągnięcia w nauce w następującej wysokości:

    a) do 20% czesnego na okres 1 roku,  laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu

         wojewódzkim lub szerszym, na podstawie dyplomu lub zaświadczenia organizatora,

    b) 10% za średnią ocen wyższą lub równą 4,75,

    c) 5% za średnią ocen wyższą lub równą 4,0,

    d) 5% za ocenę celującą (6) przez dwa kolejne semestry po zakończeniu drugiego.

2. za właściwe zachowanie ulgi mogą być przyznane w następującej wysokości:

    a) 10% za wzorową  ocenę zachowania,              

    b) 5% za  bardzo dobrą  ocenę zachowania,

    c) do 25% za osiągnięcia w pracy społecznej, działalności artystycznej lub sukcesy sportowe 

         proponuje wychowawca na podstawie dyplomu lub opinii uzyskanej zarówno w szkole, jak

         i  od instytucji poza  szkołą.

 

3. Ulgi w punkcie 1. i 2.  mogą być przyznawane niezależnie od siebie. Łączna  wysokość ulg nie

     może jednak przekroczyć 50% indywidualnej kwoty czesnego po odliczeniu zniżek.

4. Uczeń traci prawo do ulgi jeśli:

    a/ jest niesklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niższą od

        dostatecznej z zajęć dydaktycznych obowiązujących wg indywidualnego planu, albo

    b/ uzyskał ocenę zachowania niższą od dobrej na koniec semestru, albo

    c/ spowodował świadomie zniszczenie lub utratę mienia szkoły.

III. Ulgi od indywidualnej kwoty czesnego są przyznawane od nowego miesiąca na podstawie

       wniosku ucznia złożonego na ustalonym formularzu w sekretariacie szkoły:

    a/ przy podpisaniu umowy na podstawie  ocen w poprzedniej szkole/klasie. Ulga przysługuje     

       od nowego miesiąca, po okazaniu świadectwa lub odpisu arkusza ocen,

    b/ po zakończeniu klasyfikacji za I semestr ulgi przyznaje się na okres od lutego do końca  

         czerwca.  Uczniom klas ostatnich stopnia licealnegoulgę po I sem. przyznaje się do końca

         okresu płatności ustalonego w umowie,

    c/ po zakończeniu klasyfikacji rocznej ulgi przyznaje się na okres do stycznia następnego roku.

IV. Uczeń i jego rodzice korzystają  ze zniżek i ulg pod warunkiemwpłacenia czesnego  w terminie  

      ustalonym w umowie.

 

V.Przepisy mają zastosowanie począwszy od 1 lutego 2018 roku na podstawie wyników klasyfikacji

     kończącej  I semestr.  

                                                                                                                             Dyrektor

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt