Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Konkurs na pamiętnik!

Administrator

Konkurs na pamiętnik pt.

Moje życie w czasie zarazy

Regulamin konkursu:

  1. Pamiętnik może mieć formę pamiętnika, dziennika albo fotoreportażu.
  2. Uczestnik Konkursu - Autor może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę konkursową. Dopuszcza się prace literackie pisane ręcznie pod warunkiem, że będą czytelne.
  3. W Konkursie mogą wziąć udział dwie kategorie autorów:

a/ uczniowie

b/ nauczyciele

  1. Autorami mogą być uczniowie i nauczyciele innych niż OLPI oraz LSP szkół z całej Polski.
  2. Ostateczny termin nadsyłania prac: jeden tydzień - 7 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w gdańskich szkołach. Data zostanie ogłoszona bezpośrednio po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.
  3. Prace konkursowe powinny być oznaczone literowym godłem (hasłem) i zaopatrzone w zaklejoną kopertę z imieniem i nazwiskiem oraz adresem i nazwa szkoły macierzystej uczestnika.
  4. Na nagrody przeznacza się sumę 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). Podział nagród oraz ich wysokość ustali jury – sąd konkursowy.
  5. Prace konkursowe jury Konkursu oceni w trzech oddzielnych kategoriach: pamiętnika, dziennika oraz fotoreportażu.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu i decyzji jury odbędzie się nie później niż 2 tygodnie – 14 dni od ostatecznego terminu nadsyłania prac na konkurs.

Organizator Konkursu

  Piotr Bogdanowicz

 

Gdańsk – Oliwa, 16 marca 2020 roku

Kategoria: