Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Deklaracja nauczycieli i uczniów

Administrator

Ogólnokształcące  Liceum   i  Gimnazjum  Programów  Indywidualnych
Liceum Plastyczne i O.S.S.P. w Gdańsku-Oliwie

DEKLARACJA NAUCZYCIELI  I  UCZNIÓW

Przyjęta na zebraniu szkoły w dniu 20 stycznia 1999 roku.

Wstęp

Szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pozostali pracownicy szkoły. Członkowie tej wspólnoty są zobowiązani do pomocy

w razie zagrożenia  zdrowia, wypadków losowych, trudności w nauce a także kłopotów materialnych. Fundamentem Szkoły jest uczciwość, rzetelność

i wzajemne  zaufanie.

Szczególną więź tworzą nauczyciele i uczniowie  kształtując  charaktery  i umysły w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości.

Działalność prowadzona w pomieszczeniach Szkoły powinna być zgodna z jej celami. Lokale Szkoły, ich wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne powinny być traktowane ze szczególną starannością.

Szczegółowe zasady szkoły określone przez  statut, koncepcję edukacji oraz regulamin uczniowski są ważne o ile są zgodne z niniejszą Deklaracją.

 

Artykuł 1.  Godność.

 1. Szkoła zapewnia godne traktowanie każdego nauczyciela i ucznia oraz rodziców a także każdego spośród pracowników szkoły bez względu na jego uzdolnienia, osiągnięcia, stanowisko oraz stan majątkowy.
 2. W szczególności Szkoła zapewnia poszanowanie intymności i wyglądu, indywidualnych przekonań religijnych i politycznych, a także odrębnych potrzeb, możliwości i uzdolnień.
 3. Informacje o sytuacji rodzinnej i osobistej oraz oceny i opinie dotyczące wyników w nauce nie mogą być przedstawiane publicznie jeśli mogą kogoś poniżyć lub mu szkodzić.
 4. Ochrona godności wymaga ostrożności i rozwagi przy podejmowaniu czynów mogących narazić kogokolwiek lub siebie samego na utratę dobrego imienia, zaufania i szacunku ze strony innych ludzi. Niedopuszczalne jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.
 5. Nauczyciele i uczniowie mają szczególne prawo do pomocy  ze strony Szkoły w ochronie ich godności na wniosek własny lub przełożonego albo opiekuna.

 Artykuł 2. Wolność przekonań.

 1. Kształtując szacunek do Państwa, tradycji patriotycznych, religii i uczuć narodowych Szkoła nie może narzucać światopoglądu, przekonań religijnych ani politycznych.
 2. Przekonania polityczne i religijne nauczycieli nie mogą być podstawą oceny prac pisemnych ani odpowiedzi ustnych.

Artykuł 3. Zasady oceniania.

 1. Prace domowe, wypowiedzi ustne, ćwiczenia lekcyjne, prace klasowe i egzaminacyjne powinny być oceniane według ustalonych reguł podanych do wiadomości uczniów najlepiej w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy. Negatywne wyniki sprawdzianu większości uczniów zobowiązują nauczyciela do zweryfikowania metody nauczania i podjęcia współdziałania dla zmiany sytuacji.

 Artykuł 4. Ochrona zdrowia.

 1. Szkoła ma obowiązek chronić zdrowie uczniów przez właściwą organizację zajęć oraz ochronę przed uzależnieniami i pogłębianie świadomości zagrożeń. Przeciwdziałanie paleniu papierosów, zażywaniu narkotyków i piciu alkoholu jest obowiązkiem nauczycieli jak i uczniów.
 2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków będą usuwane z terenu szkoły stosownie do powodowanego zagrożenia.
 3. Wnoszenie na teren szkoły i na szkolne imprezy jakiejkolwiek broni oraz środków wywołujących zmiany świadomości, w tym alkoholu i narkotyków - jest zabronione i będzie karane przez Szkołę niezależnie od konsekwencji prawnych.

 Artykuł 5. Wspólne dobro.

 1. Wspólne dobro jest warunkiem istnienia Szkoły. Stała poprawa wyglądu oraz wypo-

sażenia Szkoły jest obowiązkiem dyrekcji, pracowników, uczniów oraz rodziców. Świadome niszczenie pomieszczeń, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych będzie karane przez Szkołę niezależnie od konieczności naprawienia szkody.

 1. Nieumyślne spowodowanie straty zobowiązuje sprawcę do jej pilnego naprawienia a osoby towarzyszące do pomocy w usunięciu szkód. Dotyczy to zarówno dobra wspólnego jak i własności prywatnej.

 Artykuł 6. Podstawy zaufania.

 1. Kradzież własności innych członków wspólnoty będzie karana przez Szkołę niezależnie od konsekwencji prawnych poniesionych przez sprawcę.
 2. Kradzieżą  są też oszustwa w celu wyłudzenia korzyści materialnych przez jednych członków wspólnoty kosztem innych jak np. ulgi w czesnym.
 3. Przedstawianie prac cudzych jako własnych, ściąganie, podpowiadanie oraz przepisywanie od kolegów prac domowych są nie tylko sprzeczne z istotą i celem edukacji, ale jest oszustwem, które podważa zaufanie nauczycieli do uczniów jako grupy – rozbija wspólnotę.
 4. Udzielający pomocy kolegom w wyłudzaniu przez nich nienależnych ulg oraz sprawcy oszustw  mających na celu uzyskanie lepszych ocen będą karani przez Szkołę niezależnie   od pozbawienia ich uzyskanych tą drogą ewentualnych korzyści.


Gdańsk-Oliwa, 5 listopada 2014 roku

Kategoria: