Wychowanie Fizyczne i Edukacja Zdrowotna

Administrator

Zasady udzielania zwolnienia z wf

 1. Osoby posiadające długoterminowe zwolnienie lekarskie są zwolnione z obecności na zajęciach WF. Na świadectwie wpisane będzie zwolnienie.  
 2. Uczniowie czynnie uprawiający sport i posiadający zwolnienie z zajęć wydane przez Dyrektora Szkoły  (na podstawie zaświadczenie o trenowaniu, wydanego przez klub sportowy, trenera lub instruktora) są (podobnie jak w przypadku zwolnienia lekarskiego) zwolnione z obecności na zajęciach WF. W związku z tym i faktem, że nie będą realizować treści programowych z WF nie będą klasyfikowane za udział w tych zajęciach. Na świadectwie wpisane będzie zwolnienie z WF. Uczeń taki będzie automatycznie rozliczany za swoją aktywność sportową w ramach fakultetu z WF. Oznacza to, że na świadectwie pojawi się w grupie przedmiotów fakultatywnych wybrana przez ucznia dyscyplina sportowa i  uczeń będzie oceniany za udział w tych zajęciach.
 3. Uczeń uczestniczący systematycznie w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela wf, jest zwolniony z zajęć fakultatywnych organizowanych przez szkołę (pływalnia, fakultet rowerowy, golf, strzelanie, , ścianka wspinaczkowa, sporty rakietowe, trekking, sporty walki). W takim przypadku uczeń powinien udokumentować swój udział w zajęciach pozaszkolnych (imienny karnet, oświadczenie instruktora prowadzącego bądź oświadczenie rodziców). Nie oznacza to zwolnienia z pozostałych godzin wf w szkole.  
 4. Ponadto każdy uczeń – niezależnie od posiadanego zwolnienia – zobligowany jest do uczestniczenia w zajęciach w nowym przedmiocie: edukacja zdrowotna. Przedmiot ten obejmuje treści teoretyczne wydzielone z podstawy programowej  WF.

Obszary oceniania dla edukacji zdrowotnej:  Przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat. Po wprowadzeniu nowej podstawy programowej wychowania fizycznego jego treści zostały wzbogacone o obszar edukacji zdrowotnej, realizowanej dotychczas w szkole w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych a tym samym nie przypisanej do żadnego przedmiotu. Ustawodawca nie przewidział jednakże sytuacji zwolnień z wf, kiedy to uczeń posiadający takie zwolnienie (np. lekarskie) nie musi – i nie ma okazji –  zdobywać wiedzy o zdrowiu. Stąd też stworzyliśmy w szkole odrębny przedmiot Edukacja Zdrowotna, który jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów, bez względu na posiadane zwolnienie. Ocena z edukacji zdrowotnej wlicza się do średniej i ma wpływ na promocję.  

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klas maturalnych przygotowują prezentację z edukacji zdrowotnej tylko w I semestrze. Ocena uzyskana za I semestr będzie również oceną roczną.

 

Tak więc: 

 1. Uczeń nie posiadający żadnego zwolnienia będzie miał na świadectwie ocenę z WF i ocenę z Edukacji Zdrowotnej  
 2. Uczeń uczestniczący w pozaszkolnych zajęciach fakultatywnych (w miejsce szkolnych zajęć: pływalnia, fakultet rowerowy, golf, strzelanie, ścianka wspinaczkowa, sporty rakietowe, trekking, sporty walki) na świadectwie będzie miał wystawiona ocenę z wf,(przy jej naliczaniu brana będzie pod uwagę ocena sugerowana przez instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia w których uczestniczy dany uczeń, jeżeli takiej oceny nie będzie uczeń będzie miał „zaliczony” udział w fakultecie na „+”). Dodatkową oceną będzie ocena z przedmiotu Edukacja Zdrowotna.  
 3. Uczeń posiadający  długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF – będzie miał na świadectwie wpisane zwolnienie z WF i ocenę z Edukacji Zdrowotnej  
 4. Uczeń czynnie uprawiający sport i posiadający zwolnienie z zajęć wydane przez Dyrektora Szkoły na podstawie oświadczenia klubowego,  na świadectwie odnotuje: WF – zwolnienie; Fakultet z dyscypliny – ocena (zasugerowana przez trenera) Edukacja Zdrowotna – ocena

EDUKACJA ZDROWOTNA

Każdy uczeń z podanych niżej zagadnień wybiera jedno do opracowania w semestrze.  Opracowanie ma mieć formę prezentacji w formacie PowerPoint. Możliwe są dwa sposoby rozliczenia zadania: opracowanie prezentacji i przedstawienie jej na forum grupy w czasie zajęć WF - możliwa jest ocena 6. 

Opracowanie prezentacji i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz na adres wychowawcy bez konieczności prezentowania przed grupą. Wiąże się to jednak z obniżeniem oceny - w tym przypadku maksymalna ocena to 5. Ponadto w tym wypadku prezentacja powinna zawierać komentarz do każdego slajdu stanowiący rozwinięcie tematyki pokazywanej na slajdzie. Brak komentarza wpłynie na obniżenie oceny (max ocena db+).

Termin rozliczenia prac w semestrze zimowym do 30 listopada natomiast w semestrze letnim do 15 maja.  Oddanie pracy po tych terminach skutkuje obniżeniem oceny.

 

 1. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
 2. Na czym polega holistyczna koncepcja zdrowia? Scharakteryzuj wymienione kategorie zdrowia:
  1. Zdrowie fizyczne
  2. Zdrowie psychiczne
  3. Zdrowie duchowe
  4. Zdrowie społeczne
 3. Wyjaśnij czym jest zdrowie, wymień czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskaż te, na które może mieć wpływ;
 4. Stres; konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim;
 5. Zachowanie asertywne a konformizm; Omów szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych;
 6. Wyjaśnij, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.
 7. Diagnoza poziomu sprawności fizycznej (omów jeden z testów pod kątem zdrowia)
  1. Europejski Test  Sprawności Fizycznej (EUROFiT)
  2. Międzynarodowy Test  Sprawności Fizycznej (MTSF)
  3. Test Zuchory
  4. Test YMCA
  5. Test Frołowicza
 8. Zaburzenia zdrowia:
  1. Bulimia
  2. Bigorexia (megareksja)
  3. Vigoreksja
  4. Permareksja
  5. Ortoreksja
 9. Jak rozumiesz hasło: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – czy uważasz, że jest ono aktualne?
 10. Czy według Ciebie sport to zdrowie?
 11. BMI – co to jest i jak je obliczyć? Jaki jest związek BMI ze zdrowiem. Wskaż sposoby na poprawę tego wskaźnika.
 12. Omów, na czym polega zagospodarowanie czasu wolnego w kontekście oczekiwanych korzyści zdrowotnych.
 13. Omów, na czym polega prawo wysiłku i odpoczynku. Zaplanuj dzienny wysiłek fizyczny i odpowiedni do niego sposób wypoczynku.
 14. Wyjaśnij, co to jest superkompensacja? Jaki jest jej związek z aktywnością fizyczną?
 15. Omów na czym polega różnica pomiędzy dietą a suplementacją. Posłuż się konkretnymi przykładami diet i suplementacji w odniesieniu do oczekiwanych rezultatów i rodzaju aktywności fizycznej.
 16. Czego dotyczy prawo nadregeneracji i jakie są jego implikacje dla aktywności fizycznej i treningu sportowego?
 17. Wymień zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnij, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia
 18. Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż na swoje słabe strony, nad którymi należy pracować;
 19. Omów etyczne i zdrowotne aspekty dopingu w sporcie.
 20. Wskaż korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
 21. Omów korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka;
 22. Opracuj i zademonstruj (lub omów) zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
 23. Opracuj rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
 24. Wyjaśnij, co oznacza zachowanie asertywne, omów jakie ma znaczenie dla zdrowia i podaj przykłady zachowań asertywnych;  
 25. Czym są choroby cywilizacyjne? Wskaż przykłady, etiologię i sposoby zapobiegania.
 26. Wskaż na związki aktywności fizycznej i zdrowia w oparciu o jedno z zagadnień:
  a. Zdolności motoryczne a zdrowie (siła, wytrzymałość, gibkość, budowa ciała)
  b. Raport Lalonda
  c. Trening zdrowotny – sposób na pomnażanie zdrowia (co to znaczy?)
 27. Wyjaśnij co to jest indeks glikemiczny i jaki ma związek z odchudzaniem.
 28. Omów konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 29. Omów sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
 30. Profilaktyka uzależnień – omów na czym polega szkodliwe działanie używek, jaki jest mechanizm powstawania uzależnienia, opisz sposoby przeciwdziałania, jakie są koszty społeczne uzależnień - szkody zdrowotne i społeczne związane z nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych:
 1. Alkohol
 2. Dopalacze
 3. Narkotyki
 4. Doping w sporcie i w szkole itp.;
 1. Omów znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
 2. Wyjaśnij, w jaki sposób można dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;
 3. Omów zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
 4. Zidentyfikuj swoje mocne strony, zaplanuj sposoby ich rozwoju oraz wskaż swoje słabe strony, nad którymi należy pracować;
 5. Zdefiniuj czym jest zdrowie; omów czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, wskaż te, na które możesz mieć wpływ;
 6. Scharakteryzuj zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa;
 7. Wskaż na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości – podaj przykłady takich działań;
 8. Omów konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowanie myśli negatywnych na pozytywne. Wskaż na wynikające z tego korzyści dla zdrowia;
 9. Jak rozumiesz związek między zdrowiem a pracą nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
 10. Zdrowie a konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
 11. Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z tego korzyść dla zdrowia;
 12. Omów, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz potrzeba poddawania się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
 13. Wyjaśnij kim jest aktywny pacjent - omów podstawowe prawa i obowiązki pacjenta;
 14. Wyjaśnij przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
 15. Opracuj projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia; wskaż na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;
 16. Omów na czym powinno polegać współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
 17. Wyjaśnij, na czym polega związek między zdrowiem i środowiskiem – co można zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

 

Kategoria: