Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Statut - kryteria oceny zachowania

Administrator

Gdańsk-Oliwa, 31 sierpnia 2011 r.

Statut - kryteria oceny zachowania

Art.27.

 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca na koniec semestru oraz roku według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, nieodpowiednie, naganne.
 2. Przy wystawianiu oceny zachowania obowiązują następujące kryteria:
  1. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który: 
   należycie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, może stanowić wzór dla innych uczniów - działa zespołowo na terenie szkoły oraz poza nią; bierze udział w pracach wolontariatu lub organizacji społecznej, ma wzorową kulturę osobistą; nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu ; w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
  2. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
   wywiązuje się z obowiązku szkolnego, działa zespołowo na terenie szkoły oraz poza nią, bierze udział w pracach o charakterze społecznym jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu, w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
  3. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
   wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie narusza świadomie norm społecznychzłożył pisemną deklarację o niepaleniu.
  4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który:
   wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista budzi niekiedy zastrzeżenia, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, rzadko narusza świadomie normy społeczne, w danym semestrze nie otrzymał nagany, w semestrze podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 30 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia, złożył pisemną deklarację o niepaleniu.
  5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, prezentuje niską kulturę osobistą, działa destrukcyjnie na grupę, w danym roku szkolnym otrzymał upomnienia i/lub nagany, świadomie narusza normy społeczne. w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 50 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
  6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
   nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w sposób uporczywy narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, oddziałuje destrukcyjnie na grupę lub podejmuje działania mogące zagrażać zdrowiu lub życiu; niszczy mienie szkoły, dopuścił się wykroczenia, w danym semestrze otrzymał nagany.
 3. Przy wystawianiu oceny rocznej wychowawca bierze pod uwagę:
  1. oceny z obu semestrów,
  2. poprawę lub pogorszenie zachowania zauważone w ciągu roku.
 4. Ocenę z zachowania wychowawca przedstawia każdemu uczniowi nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego. Wystawiając ocenę zachowania ucznia wychowawca uwzględnia opinie innych nauczycieli i jego kolegów oraz nagrody i kary uzyskane przez ucznia.
 5. Ocena wystawiona na zakończenie semestru i roku przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz art. 28
 6. Uczeń może uzyskać ocenę z zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywano pod warunkiem, że:
  1. nie później niż w dniu następnym po ogłoszeniu przewidywanych ocen zachowania złoży pisemny wniosek z uzasadnieniem,
  2. nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej nagany.
 7. Decyzję o podwyższeniu oceny bądź zachowaniu oceny wystawionej przez wychowawcę wydaje:
  1. zebranie klasowe uczniów z udziałem dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego nauczyciela,
  2. uchwałę zebrania podejmuje się w sposób tajny; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

X. Prawo do odwołania od oceny.

Art.28

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku potwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:
  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  b) nauczyciel-wychowawca,
  c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) pedagog lub psycholog,
  e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
  f) przedstawiciel rady rodziców.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Kategoria: