Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

W roku szkolnym 2021/2022

 

Uczniowie rozpoczynający naukę w pierwszej klasie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w wybranej dziedzinie sztuki:

Animacja Filmowa,

Fotografia Artystyczna,

Realizacje Intermedialne,

Ceramika Artystyczna,

Techniki Rzeźbiarskie,

Projektowanie Graficzne,

Techniki Druku Artystycznego,

Tradycyjne Techniki Malarskie i Pozłotnicze,

Mural.

 

Grupa powstanie gdy czworo uczniów wybierze daną specjalność.

 _____________________________

Przyjdź do nas! Poznaj swoich przyszłych nauczycieli, zobacz szkołę!

Zaprezentuj nam swoje umiejętności i zainteresowania. Porozmawiajmy o tym, czego od nas oczekujesz.

 

REKRUTACJA

  

Proces rekrutacji dzieli się na dwa etapy:

- badanie uzdolnień plastycznych,

- analiza świadectwa ukończenia poprzedniego etapu nauki.

 

 

Badanie uzdolnień plastycznych

 

WYNIKI TESTU

 

Na badania uzdolnień plastycznych zapraszamy 28.06.2021 godzina 9.00, sprawdzicie się z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej.
Kandydat powinien mieć ze sobą prace plastyczne, prezentujące jego zainteresowania i umiejętności.
Badanie jest bezpłatne, potrzebne materiały plastyczne zapewnia szkoła.

Zgłoszenia na badania uzdolnień plastycznych przyjmujemy telefonicznie lub mailowo (tel. 58 5524188, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

   

ZAPRASZAMY

 

Możesz umówić się na indywidualne spotkanie, na którym odpowiemy na Twoje pytania. 

Rekrutacją uczniów do naszej szkoły zajmuje się Siergiej Rusiecki, z którym można się skontaktować telefonicznie: 502-316-784 .

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu kompetencji, aby stać się uczniem naszej szkoły, kandydat powinien: 

1. Dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły niezwłocznie po jego otrzymaniu.

2. Wypełnić pełen kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie.

3. Podpisać umowę ze szkołą. 

 

Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą artystyczną kształcącą uczniów w zawodzie artysty plastyka. Zawód w naszej szkole można uzyskać w ramach następujących specjalizacji:

 

Animacja Filmowa,

Fotografia Artystyczna,

Realizacje Intermedialne,

Ceramika Artystyczna,

Projektowanie Graficzne,

Projektowanie Ubioru,

Techniki Druku Artystycznego,

Mural,

Techniki Rzeźbiarskie.

 _____________________________

Przyjdź do nas! Poznaj swoich przyszłych nauczycieli, zobacz szkołę!

Zaprezentuj nam swoje umiejętności i zainteresowania. Porozmawiajmy o tym, czego od nas oczekujesz.

 

REKRUTACJA

Proces rekrutacji dzieli się na dwa etapy:

- badanie uzdolnień plastycznych,

- analiza świadectwa ukończenia poprzedniego etapu nauki.

 

Badanie uzdolnień plastycznych

Na badania uzdolnień plastycznych zapraszamy 28.06.2021 godzina 9.00, sprawdzicie się z zakresu rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzenne.
Kandydat powinien mieć ze sobą prace plastyczne, prezentujące jego zainteresowania i umiejętności.
Badanie jest bezpłatne, potrzebne materiały plastyczne zapewnia szkoła.

Zgłoszenia na badania uzdolnień plastycznych przyjmujemy telefonicznie lub mailowo (tel. 58 5524188, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
80-308 Gdańsk ul. Polanki 124 
tel. (058) 552 41 88, (058) 341 33 54
fax. (058) 552 41 88

Intermedia

W programie nauczania dominują zajęcia warsztatowe, których zadaniem jest przybliżenie młodzieży zagadnień teoretycznych związanych ze sztuką fotografii i filmu od strony praktycznej.

Zgodnie z zagadnieniami programu nauczania, uczniowie poznają:

1. Zastosowanie fotografii, filmu, dźwięku i technik wideo w środkach masowej komunikacji.

2. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie.

3. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie.

4. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do analogowego i cyfrowego zapisu obrazu.

5. Podstawy obróbki obrazu filmowego i wideo z wykorzystaniem technik cyfrowych.

6. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego z wykorzystaniem technik tradycyjnych, czyli pracę w ciemni optycznej i studio fotograficznym oraz technik cyfrowych (stosowanie programów do edycji obrazu w systemach operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS X).

7. Dobór właściwych środków technicznych dla uzyskania określonych efektów artystycznych.


W trakcie nauczania programu uczniowie realizują:

serie prac fotograficznych, krótką etiudę filmową lub film dokumentalny, będące wypowiedzią na zadane tematy wynikające z programu nauczania.

Przy tworzeniu projektów uczniowie wykazują się kreatywnym myśleniem, wyrażając własne poglądy artystyczne oraz dokonują analizy różnorodnych zjawisk artystycznych przy logicznym ich wykorzystaniu.


EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE PLASTYCZNEJ

Uczeń:

szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów;

przestrzega zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych przepisów prawa związanych z ochroną dóbr kultury;

zna historię swojej dziedziny artystycznej;

posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w swojej dziedzinie artystycznej;

zna związki między swoją i innymi dziedzinami sztuki;

uczestniczy w życiu kulturalnym;

prezentuje swoje dokonania;

kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną;

ocenia jakość wykonywanych zadań;

realizuje indywidualnie i zespołowo zadania oraz projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności;

pracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy tej pracy;

komunikuje się i współpracuje z członkami zespołu;

buduje relacje oparte na zaufaniu;

prezentuje postawę proaktywną;

organizuje swoją pracę;

konsekwentnie dąży do celu;

przewiduje skutki podejmowanych działań;

stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;

aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

wyszukuje, selekcjonuje i dokonuje oceny informacji zawartych w różnych tekstach kultury;

wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji zadań artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;

planuje swój rozwój artystyczny i zawodowy;

jest świadomy swoich możliwości.

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 30 grudnia 2016 r., Poz. 2248). W dotychczasowych liceach plastycznych stosuje się efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, do czasu przekształcenia tych szkół w licea sztuk plastycznych, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125).