Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Intermedia

Administrator

Intermedia

W programie nauczania dominują zajęcia warsztatowe, których zadaniem jest przybliżenie młodzieży zagadnień teoretycznych związanych ze sztuką fotografii i filmu od strony praktycznej.

Zgodnie z zagadnieniami programu nauczania, uczniowie poznają:

1. Zastosowanie fotografii, filmu, dźwięku i technik wideo w środkach masowej komunikacji.

2. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie.

3. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie.

4. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu do analogowego i cyfrowego zapisu obrazu.

5. Podstawy obróbki obrazu filmowego i wideo z wykorzystaniem technik cyfrowych.

6. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego z wykorzystaniem technik tradycyjnych, czyli pracę w ciemni optycznej i studio fotograficznym oraz technik cyfrowych (stosowanie programów do edycji obrazu w systemach operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS X).

7. Dobór właściwych środków technicznych dla uzyskania określonych efektów artystycznych.


W trakcie nauczania programu uczniowie realizują:

serie prac fotograficznych, krótką etiudę filmową lub film dokumentalny, będące wypowiedzią na zadane tematy wynikające z programu nauczania.

Przy tworzeniu projektów uczniowie wykazują się kreatywnym myśleniem, wyrażając własne poglądy artystyczne oraz dokonują analizy różnorodnych zjawisk artystycznych przy logicznym ich wykorzystaniu.


EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE PLASTYCZNEJ

Uczeń:

szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów;

przestrzega zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych przepisów prawa związanych z ochroną dóbr kultury;

zna historię swojej dziedziny artystycznej;

posiada wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w swojej dziedzinie artystycznej;

zna związki między swoją i innymi dziedzinami sztuki;

uczestniczy w życiu kulturalnym;

prezentuje swoje dokonania;

kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną;

ocenia jakość wykonywanych zadań;

realizuje indywidualnie i zespołowo zadania oraz projekty artystyczne w zakresie swojej specjalności;

pracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań, biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy tej pracy;

komunikuje się i współpracuje z członkami zespołu;

buduje relacje oparte na zaufaniu;

prezentuje postawę proaktywną;

organizuje swoją pracę;

konsekwentnie dąży do celu;

przewiduje skutki podejmowanych działań;

stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem;

aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

wyszukuje, selekcjonuje i dokonuje oceny informacji zawartych w różnych tekstach kultury;

wykorzystuje technologię informacyjną i komunikacyjną w realizacji zadań artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;

planuje swój rozwój artystyczny i zawodowy;

jest świadomy swoich możliwości.

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 30 grudnia 2016 r., Poz. 2248). W dotychczasowych liceach plastycznych stosuje się efekty kształcenia wspólne dla zawodów oraz podstawy programowe określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych, do czasu przekształcenia tych szkół w licea sztuk plastycznych, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125).

Kategoria: