Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
GPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Koncepcja edukacji trzyletniego Ogólnokształcącego Liceum Programów Indywidualnych

30 czerwca 2011 roku

Koncepcja Edukacji opisuje:

 

1)   zasady tworzenia indywidualnych programów nauki przez uczniów,

2)   program wspierania uczniów uzdolnionych,

3)   kompetencje ogólne,

4)   Primus Inter Pares to metoda wsparcia uczniów,

5)   prace długoterminowe,

6)   formy edukacji; zasady organizacji zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych,

7)   zasady organizacji pracy wychowawczej oraz opieki,

8)   plan nauczania.

 

I. Kształtowanie indywidualnego programu.

 

1.   Rozpoczynając naukę uczeń przedstawia pracę wstępną prezentującą jego zainteresowania oraz umiejętności rozwiązywania wybranych problemów i współpracy z innymi, rzetelność w dotrzymywaniu terminów. Z przygotowania prezentacji mogą zrezygnować kandydaci do pierwszej klasy, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w kl.III gimnazjum oraz na egzaminie gimnazjalnym.

 

2.   Przed rozpoczęciem nauki uczeń składa deklarację (ankietę) określającą kierunek przyszłych studiów („Mój program indywidualny w liceum”), interesujące go problemy, przedmioty, które będą miały szczególne znaczenie w jego edukacji oraz planowane przez siebie osiągnięcia. W szczególności deklaracja będzie zawierać przedmioty wybierane w roku bieżącym i przewidywane w latach następnych. Deklaracja będzie sporządzana w kontakcie z rodzicami i przy pomocy psychologa, pedagoga, opiekuna lub wychowawcy ze strony szkoły. Deklaracja powinna zawierać słabe strony ucznia, nad którymi zamierza pracować, a także zakres pracy społecznie użytecznej w szkole lub poza nią ( np. wolontariat, praca w organizacjach społecznych itp.).

 

3.   W pierwszej klasie uczeń wybiera:

ñ  pierwszy język obcy 4 g. tyg., z którego będzie zdawał maturę,

ñ  drugi język obcy min 2 g. tyg.,        

ñ  rodzaj zajęć z wychowania fizycznego ( 4 g. tyg.) 2 godziny zajęć z klasą w sali gimnastycznej oraz 2 godziny fakultetu (siłownia, ścianka, wychowanie fizyczne – fakultet),

ñ  edukację zdrowotną dla wszystkich uczniów, także zwolnionych z wych. fiz. oraz realizujących wych. fiz. poza szkołą,

ñ  etykę lub religię (2 g. tyg),

ñ  może także wybrać rodzaj zajęć artystycznych lub fakultet – nauczanie rozszerzone 2 g. tyg. związane z kierunkiem zainteresowań oraz planowanym przedmiotem maturalnym kontynuowanym w klasie II i III: fakultety - nauczanie rozszerzone:   j. polski,  matematyka, j. obcy nowożytny (angielski, rosyjski, francuski, niemiecki) fizyka i astronomia, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, historia sztuki, informatyka, filozofia,

ñ  uczeń może wybrać dodatkowe zajęcia spośród organizowanych przez szkołę: pomoc z matematyki, j. japoński, sztuka pisania i mówienia dla obcokrajowców, DKF, RPG, KSZ KSZ (Kulturalne Spotkania Z Książką i Sztuką), psychologia, Teatr, regionoznawstwo, religioznawstwo, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia, terapia pedagogiczna, zespół wokalny; zajęcia te są oceniane, ocena wpływa na średnią, ale nie decyduje o promocji,

ñ  uczeń może wybrać dodatkowe przedmioty fakultatywne, języki obce, zajęcia sportowe pod warunkiem zgody prowadzącego te zajęcia nauczyciela, należytej frekwencji i osiągania pozytywnych ocen na zajęciach wymienionych powyżej; uczeń, który nie uprzedzi o swojej nieobecności oraz nie przyniesie pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni zobowiązany jest do opłacenia zajęć, na których nie był,

ñ  zmiana wybranego fakultetu jest możliwa po uzyskaniu zgody nauczycieli prowadzących, nadrobieniu zaległości  i zgody dyrektora szkoły.

 

4.     W drugiej klasie uczeń wybiera:

ñ  przedmioty fakultatywne - nauczanie rozszerzone, według indywidualnych zainteresowań zgodnie z planem nauczania (fakultety - nauczanie rozszerzone:   j. polski,  matematyka, j. obcy nowożytny (angielski, rosyjski, francuski, niemiecki) fizyka i astronomia, historia, chemia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, historia sztuki, informatyka, filozofia);

ñ  przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda, zgodnie z planem nauczania;

ñ  rodzaj zajęć z wychowania fizycznego ( 4 g. tyg.) 2 godziny zajęć z klasą w sali gimnastycznej oraz 2 godziny fakultetu (siłownia, ścianka, wychowanie fizyczne – fakultet);

oraz:

ñ  edukację zdrowotną dla wszystkich uczniów, także zwolnionych z wych. fiz. oraz realizujących wych. fiz. poza szkołą;

ñ  etykę lub religię (2 g. tyg);

ñ  uczeń może wybrać dodatkowe zajęcia spośród organizowanych przez szkołę: pomoc z matematyki, j. japoński, sztuka pisania i mówienia dla obcokrajowców, DKF, RPG, KSZ KSZ (Kulturalne Spotkania Z Książką i Sztuką), psychologia, Teatr, regionoznawstwo, religioznawstwo, malarstwo i rysunek, rzeźba, fotografia, terapia pedagogiczna, zespół wokalny; zajęcia te są oceniane, ocena wpływa na średnią, ale nie decyduje o promocji,

ñ  uczeń może wybrać dodatkowe przedmioty fakultatywne, języki obce, zajęcia sportowe pod warunkiem zgody prowadzącego te zajęcia nauczyciela, należytej frekwencji i osiągania pozytywnych ocen na zajęciach wymienionych powyżej; uczeń, który nie uprzedzi o swojej nieobecności oraz nie przyniesie pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni zobowiązany jest do opłacenia zajęć, na których nie był;

ñ  zmiana wybranego fakultetu jest możliwa po uzyskaniu zgody nauczycieli prowadzących, nadrobieniu zaległości  i zgody dyrektora.

 

 

5.   W trzeciej klasie uczeń kontynuuje naukę przedmiotów wybieranych wcześniej. W przypadku ucznia nowoprzyjętego do klasy 3 konieczne jest uzupełnienie różnic programowych.

 

6.   Wszystkie przedmioty wybierane są umieszczone przed rozpoczęciem nauki w  dokumencie „Mój plan na rok szkolny”  i wymagają zgody poświadczonej podpisem nauczyciela prowadzącego wybrane zajęcia. Przedmioty wybierane są wpisywane do e-dziennika zgodnie  z „Moim planem na rok szkolny”  przez wychowawcę na początku każdego roku (giełda fakultetów) lub podczas rekrutacji w trakcie roku szkolnego (dla uczniów nowoprzyjętych).

 

7.   Zajęcia fakultatywne (nauczanie rozszerzone) w wymiarze 2 godz. tygodniowo powinny być organizowane w formie zajęć stacjonarnych w szkole. Zajęcia fakultatywne (nauczanie rozszerzone) ucznia poza szkołą może być realizowane  w formie udziału w kursach, wykładach otwartych, imprezach artystycznych (wystawy, koncerty itp) lub obozów naukowych pod kierunkiem nauczyciela. Z zajęć poza szkołą uczeń ma obowiązek prowadzić dokumentację w formie uzgodnionej z nauczycielem.

 

8.   Uczeń może być zwolniony z zajęć organizowanych przez OLPI po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej, aby brać udział w zajęciach prowadzonych przez inne placówki lub realizować program nauczania indywidualnie na podstawie kontraktu. Z zajęć poza szkołą uczeń prowadzi dokumentację w formie uzgodnionej z nauczycielem.

 

II.  Program wsparcia uczniów uzdolnionych.

 

1.     Program zakłada współpracę nauczycieli, wykładowców na rzecz rozwijania talentów i zainteresowań uczniów uzdolnionych, a także utworzenie grupy dyskusyjnej – erudytów rozmawiających o zagadnieniach humanistycznych i pozahumanistycznych, w przyszłości wybitnych absolwentów.

2.     Program zakłada poszerzenie wiedzy uczniów, odszukanie przez nich własnych pasji, wdrożenie ich do dyskursu naukowego, a także tworzenie grupy zaprzyjaźnionych naukowców.

3.     Efektem programu jest udział ucznia uzdolnionego w najróżniejszych przedsięwzięciach szkolnych, rozwijających pasje, zdolności, wiedzę uczniów szkoły.

4.     W ramach programu w szkole organizowane są najróżniejsze przedsięwzięcia: Konferencja Filozoficzna, Akademia Fahrenheita, Salonik Artystyczny, Latające Dni, Dni Uniwersyteckie, prace długoterminowe, a także inne imprezy cykliczne i jednorazowe. Uczniowie mogą aktywnie w nich uczestniczyć oraz je organizować. Sprawozdania z poszczególnych wydarzeń dokumentowane są w aktualnościach na stronie internetowej szkoły.

 

 

III. Kompetencje ogólne (międzyprzedmiotowe) uczniów poszczególnych klas.

 

Klasa I

Zadania nauczycieli:

1.     określić w I tygodniu nauki konkretnie wymagania dotyczące  zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń jeśli taki jest opracowany i używany wraz z podręcznikiem,

2.     przestrzegać od pierwszych zajęć obowiązku przynoszenia zeszytu, podręcznika, pomocy dydaktycznych – odnotowywać w e-dzienniku braki,

3.     precyzyjnie określać formę przedstawienia  wykonanego przez uczniów zadania: wypowiedź ustna „do ludzi”, prezentacja multimedialna, praca pisemna; ustalić terminy, rozmiary oraz wymagania merytoryczne w taki sposób, aby niemożliwe było odpisywanie gotowych prac domowych lub zadań klasowych,

4.     punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia, wymagać pisemnego usprawiedliwiania w przypadku powtarzających się spóźnień uczniów na zajęcia,

5.     dotrzymywać uzgodnionych terminów, nie przesuwać ustalonych terminów wykonania zadań, sprawdzianów, prac klasowych; opracowania lub zadania wykonywane bez usprawiedliwionych powodów po terminie nie powinny być oceniane wg tych samych kryteriów jak prace oddane w terminie,

6.     rozdawać uczniom, bezpośrednio po sprawdzianie, tematy prac kontrolnych lub kserokopie pisanych przez uczniów zadań mobilizując ich do bezzwłocznego poprawiania,

7.     kontrolować terminy i oceniać bezzwłocznie przedstawiane przez uczniów zadania, błędy w pracach pisemnych zaznaczać na marginesie bez podkreślania samego błędu.

8.     zadawać do nauczenia na pamięć krótkie wiersze lub fragmenty prozy, definicje i tp.

9.     przeprowadzać ćwiczenia czytania ze zrozumieniem,

10.  oceniać ustne i pisemne wypowiedzi uczniów.

 

Od początku nauki w klasie I uczeń:

  1. nie wchodzi spóźnionydo sali lekcyjnej po rozpoczęciu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. prowadzi zeszyt przedmiotowy (lub zeszyt ćwiczeń jeżeli taki jest używany wraz z podręcznikiem)
  3. wykonuje terminowo i starannie zadania indywidualne: prace domowe, zadania wstępne do dni latających i tp. (prace domowe bez błędów ortograficznych),
  4. wykonuje zadania zespołowe współpracując z innymi członkami zespołu, przestrzega ustaleń, planów i harmonogramów,
  5. nie odpisuje prac domowych, nie ściąga w trakcie sprawdzianów i klasówek,
  6. recytuje opanowane pamięciowo krótkie wiersze oraz fragmenty prozy

 

Po zakończeniu I semestru klasy I uczeń:

1.   potrafi przeczytać ze zrozumieniem niedługie teksty, od 500 (1 str.) do 1500 wyrazów wraz z instrukcjami, podstawowe dla danego przedmiotu, opracować zestaw pytań do przeczytanego tekstu, podzielić tekst na akapity, napisać konspekt oraz krótkie streszczenie,

2.   potrafi przedstawić treść tekstu w prostej formie graficznej charakteryzując zależności logiczne, czasowe i przestrzenne,

3.   potrafi przygotować i zaprezentować krótką wypowiedź ustną 3 – 5 min. zawierającą wprowadzenie, stanowisko autora wypowiedzi oraz jego uzasadnienie; potrafi przygotować konspekt takiej wypowiedzi,

4.   sporządzić właściwą notatkę na temat treści wysłuchanej pogadanki (wykładu),

5.   potrafi opracować pisemnie tekst; rozbudowane zdanie, akapit, pełna wypowiedź obejmująca od 3 do 7 akapitów, zawierający charakterystykę postaci, opis zdarzenia, zjawiska lub procesu,

6.   opracuje prezentację wiedzy z użyciem multimediów  

Przed zakończeniem I roku nauki nauczyciele i wychowawcy organizują sprawdzenie kompetencji,

 a wnioski przedstawiają pisemnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Klasa II

Zadania nauczycieli:

1.     określić w I tygodniu nauki konkretnie wymagania dotyczące  zeszytu przedmiotowego lub innej, dopuszczalnej formy dokumentowania pracy własnej ucznia,

2.     kontynuować inne działania podjęte w klasie I,

3.     inspirować dyskusje nawet kosztem nowego materiału zwracając uwagę na formę wypowiedzi, dobór argumentów, powstrzymując ataki personalne w trakcie wymiany poglądów,

4.     opracować zadania wymagające korzystania z innych niż podręcznik źródeł np.: książki, prasa, radio i telewizja, internet,  wskazując konkretny tekst lub program,

5.     opracować zadania do opracowania w formie graficznej –  planszy lub wydruku komputerowego

 

Pod koniec I semestru  klasy II uczeń:

1.     potrafi opracowując tekst korzystać ze źródeł poza podręcznikiem: książki, prasa, radio i telewizja, internet,  

2.     potrafi przygotować tekst znacznej objętości ok. 2 stron papieru kancelaryjnego,

3.     potrafi napisać tekst o określonej objętości zawierający np. 150 słów lub 1800 znaków,

4.     potrafi przedstawić w formie graficznej – na planszy lub wydruku komputerowym - wybrane zjawiska, procesy, systemy, zestawienia oraz porównania i tp.

5.     potrafi opracować notatkę - sprawozdanie z przebiegu dyskusji.

 

Przed zakończeniem II roku nauki sprawdzian kompetencji w formie  małej matury organizują solidarnie nauczyciele i wychowawcy a wnioski przedstawiają na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Klasa III

Zadania nauczycieli i wychowawców:

1.     określić w I tygodniu nauki konkretnie wymagania dotyczące  zeszytu przedmiotowego lub ustalonej formy dokumentowania pracy własnej ucznia,

2.     kontynuować inne działania podjęte w klasie I i II,

3.     opracować zadania wymagające od ucznia korzystania z zasobów wiadomości instytucji kulturalnych, naukowych, zakładów produkcyjnych i tp.,

4.     opracować zestaw tematów (problemów) do rozwinięcia przez ucznia wybranego zagadnienia w formie projektu,

5.     pomagać w przygotowaniu przez ucznia prezentacji opracowanego przez niego tematu z wykorzystaniem fotografii, komputera, video, magnetofonu, rzutnika pisma i tp.

Pod koniec I semestru  klasy III uczeń:

1.     potrafi korzystać z pomocy instytucji poza szkołą zbierając informacje i materiały,

2.     potrafi pracować w okresie kilku miesięcy nad jednym w ciągu roku, własnym projektem z wybranego przedmiotu,

3.     potrafi przygotować jedną lub więcej prezentację opracowanego przez siebie problemu, tematu, zagadnienia z wykorzystaniem fotografii, komputera, video, magnetofonu, rzutnika pisma

 

Nauczyciel-wychowawca będzie inicjował i nadzorował realizację p. 2 i 3 sporządzając wykaz działań uczniów uzgadniany na bieżąco z odpowiednimi nauczycielami.

Przed zakończeniem I semestru III roku nauki sprawdzian w formie  próbnej matury, któryobejmuje: egzamin ustny z j.polskiego albo prezentację przygotowanego tematuoraz egzamin pisemny z wybranego przedmiotu a w marcu egzamin pisemny z j. polskiegoorganizują solidarnie nauczyciele i wychowawcy. Wnioski przedstawiają na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

IV. Primus Inter Pares to metoda wsparcia uczniów wyróżniających się spośród innych poprzez przyznanie sprawności – emblematu.

1.     Sprawność otrzymuje uczeń na pisemny wniosek innego ucznia, samorządu, nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora, który jest poparty większością głosów na spotkaniu dyrektoriatu.

2.     O przyznanie sprawności można wnioskować w trakcie roku szkolnego na skutek wyróżniającego wydarzenia lub postawy ucznia.

3.     Sprawność – emblemat ma formę przypinanej odznaki.

4.     Sprawność jest ważnym elementem oceny postawy i zachowania ucznia.

5.     Lista sprawności może ciągle się poszerzać jako efekt uznania dla dokonań uczniów.

Sprawności:

·         ACTIVUS – uczeń podejmujący się chętnie różnych inicjatyw, udzielający się w życiu szkoły, czynnie uczestniczący w działaniach pozaszkolnych.

·         AMICUS – uczeń empatyczny, okazujący sympatię i wsparcie innym.

·         BONUS – tę odznakę może otrzymać uczeń, który na co dzień przestrzega zasad dobrego wychowania, potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji, odznacza się wyjątkową uprzejmością, odnosi się z szacunkiem do innych nigdy nie używa wulgaryzmów, nawet w gniewie.

·         DOCTUS –uczeń, który jest na bieżąco z najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata, śledzi aktualne wydarzenia w prasie i telewizji, potrafi zrobić użytek ze zdobytych informacji.

·         GENERUS – uczeń, który angażuje się w planowanie i organizowanie jakiegoś przedsięwzięcia, wykazuje się pomysłowością, przedsiębiorczością, doprowadza do końca rozpoczęte działania.

·         HILARIS – przyznaje się uczniowi, który na co dzień odznacza się pogodą ducha, promienieje pozytywną energią, udzielającą się innym.

·         KAIROS – uczeń punktualny; podobnie jak grecki bożek Kairos patron „właściwej chwili” ma dar precyzyjnego gospodarowania swoim czasem.

·         KALIGRAF– uczeń sumiennie i estetycznie prowadzi zeszyty, dba na co dzień o staranne pismo.

·         LIBRUS– uczeń, który odznacza się zamiłowaniem do literatury pięknej, każdą wolną chwilę poświęca na lekturę.

·         MICUS – uczeń błyskotliwy, zaskakujący wiedzą pozaszkolną.

·         OMNIBUS – uczeń, który znakomicie opanował wiedzę szkolną i pozaszkolną z wielu dziedzin i potrafi z niej korzystać na co dzień

·         ORATOR– uczeń na co dzień posługuje się bogatym słownictwem, potrafi pięknie przemawiać, wystrzega się wulgaryzmów.

·         SCRIBUS – uczeń pisze do e- gazety, strony internetowej, udziela się w „Saloniku artystycznym”, pisze piękne wypracowania, książki, eseje.

·         STUDIUS – uczeń mający zamiłowanie do czegoś, oddany czemuś, hobbysta; jego pasja towarzyszy mu w codziennych sytuacjach.

·         VIRIDIS – uczeń troszczący się o środowisko przyrodnicze, przyjmujący na co dzień działania i postawy ekologiczne.

 

V. Prace długoterminowe

 

1.     Każdy uczeń w ciągu roku szkolnego wykonuje samodzielnie pracę długoterminową z wybranego przedmiotu: samodzielnie formułuje temat i nadaje formę pracy (prezentacja multimedialna, monografia, referat itp.).

2.     Nauczyciel przedmiotu pomaga mu określić zakres i metody pracy, a także ocenia pracę. W e-dzienniku dodaje kryterium oceny: praca długoterminowa (PDŁ).

3.     Ocena roczna z pracy długoterminowej ma wpływ na  średnią, nie decyduje o promocji.

4.     Prezentacja i ocena prac długoterminowych trwa na lekcjach w ostatnim tygodniu roku szkolnego.

5.     Wychowawca ucznia dba o wybór przedmiotu do realizacji pracy długoterminowej we wrześniu, zaś o realizację pracy- nauczyciel przedmiotu.

6.     Nauczyciele przedmiotów sprawozdają na ostatniej radzie pedagogicznej efekty prac długoterminowych uczniów – ilość prac i poziom wykonania (krótka informacja pisemna).

 

 

VI. Formy edukacji; zasady organizacji zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych,

 

I.  Formy zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

            Formami obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

1. lekcje z udziałem wszystkich uczniów klasy(oddziału) zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć,

2. zajęcia fakultatywne – z udziałem uczniów zapisanych na zajęcia z własnego wyboru zarówno w

     siedzibie jak i poza siedzibą szkoły,

3. zajęcia warsztatowe – np. trening umiejętności społecznych, metodyka uczenia się i tp.

4. „Dni Latające” - zajęcia edukacyjne poza siedzibą szkoły,

5. wycieczki klasowe (oddziałowe) lub zespołowe pod opieką nauczyciela

6. indywidualne zajęcia fakultatywne ucznia poza szkołą objęte indywidualnym programem nauczania  

    bądź kontraktem np.w placówkach kultury lub nauki, w klubach artystycznych bądź sportowych w formie

    udziału w kursach, wykładach otwartych, warsztatach, imprezach artystycznych (wystawy, koncerty i tp)

 

II. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.

 

1.       Dyrektor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących  w zajęciach prowadzonych w siedzibie szkoły, przebywających na terenie szkoły w czasie trwania zajęć, a także biorących udział w zajęciach, wycieczkach  i obozach organizowanych przez Liceum.(Statuty szkół)

2.       Nauczyciel wydający zgodę na opuszczenie przez ucznia terenu szkoły lub grupy w trakcie wycieczki ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuścił teren szkoły lub grupę w trakcie wycieczki.

3.       O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez Liceum rodzice są powiadamiani bez zbędnej zwłoki. Rodzice są powiadamiani w tym samym trybie o samowolnym oddaleniu się ucznia od grupy podczas wycieczki. Za powiadomienie rodziców o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa odpowiada opiekun klasy lub wycieczki.

 

III. Warunki nauczania

 

1.     Uczniowie wstają na powitanie, gdy do klasy wchodzi nauczyciel.

2.     Uczeń spóźniony wchodzi do sali przed zakończeniem lekcji po uzyskaniu zgody nauczyciela. Po zakończeniu opuszczonych zajęć uczeń ustala z nauczycielem sposób nadrobienia zaległości.

3.     Nauczyciel rozpoczynający lekcję przypomina o wyłączeniu telefonów. Po dzwonku na lekcję uczniowie i nauczyciele udający się na zajęcia wyłączają telefony komórkowe oraz chowają słuchawki od wszelkich nadajników.

4.     W przypadku niewyłączenia telefonu przez ucznia nauczyciel może wydać polecenie położenia wyłączonego aparatu na biurku nauczyciela i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

5.     Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek zostawić w szatni okrycie wierzchnie (kurtki, płaszcze, polary i tp). Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien skierować ucznia, który nie pozostawił okrycia, do szatni, zaznaczając jednocześnie spóźnienie w dzienniku lekcyjnym. ( zalecenia SANEPIDU)

6.     Na zajęciach dydaktycznych nie jest dopuszczalne spożywanie jedzenia oraz żucie gumy. Picie wody lub soku jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7.     Uczeń, którego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć może być usunięty z sali i skierowany do przebywania do końca lekcji w określonym miejscu (np. na ławce w korytarzu). Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Po lekcji nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić z uczniem rozmowę w celu wyjaśnienia przyczyn zaburzeń zachowania, rozpoznania sytuacji i podjęcia działań dla poprawy sytuacji.

8.     Opuszczając salę po lekcji nauczyciel dopilnowuje starcia tablicy, pozbierania śmieci, ustawienia mebli oraz wyłączenia urządzeń i zamknięcia okien i drzwi.

 

VII. Zasady organizacji pracy wychowawczej oraz opieki

 

Celem przedstawianej koncepcji pracy wychowawczej jest:

·         wychowywanie na zasadzie mistrz i uczniowie przez spotkanie osób dobierających się wzajemnie,

·         kształtowanie form działalności  wychowawczej  przy udziale tworzonych zespołów,

·         dostosowanie opieki wychowawczej do indywidualnych potrzeb,

·         elastyczność  form i treści opieki wychowawczej,

·         stworzenie nowej przestrzeni dla samorządności uczniowskiej w klasach (oddziałach) i warunków do jej rozwijania w szkołach.

Organizacja opieki wychowawczej polegać będzie na:

  • doborze przez nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy, ok.12 uczniów spośród uczniów różnych klas szkół ogólnokształcących i oddzielnie szkół plastycznych; uczeń ma prawo złożenia pisemnego wniosku do dyrekcji o zmianę opiekuna w przypadku niezgodności  zainteresowań lub uznawanych  wartości. Zmiany mogą być dokonywane także z inicjatywy nauczyciela pod warunkiem  uzgodnienia przejścia do innej grupy z uczniem oraz  innym nauczycielem. W trakcie procesu zmiany zespołu (wychowawcy) uczeń może pozostawać pod opieką pedagoga szkolnego.
  • kształtowaniu programu pracy wychowawczej przez nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy, opiekuna zespołu, na podstawie wspólnych  zainteresowań, przekonań oraz hierarchii wartości w ramach sieci wartości akceptowanych przez Szkołę,
  • osobistych kontaktach nauczyciela – opiekuna z opieką domową ucznia, poznawaniu  jego sytuacji rodzinnej oraz czynników kształtujących zachowanie i  postawę ucznia,
  • dostosowaniu odpowiednich zapisów w statutach poszczególnych szkół do zmienionej formy organizacji pracy wychowawczej.

 

Tworzenie Zespołu - dobór uczniów i działania Wychowawcy

Etap I :

1.  Wychowawcą Zespołu staje się od 1 września 2010 roku każdy z nauczycieli, niepełniący w szkole innej funkcji, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub przekraczającym ½ etatu.

2. Zespoły są tworzone poprzez dobór  ok. 12 (+/-1) uczniów spośród uczniów różnych klas szkół ogólnokształcących. Uczniowie szkół plastycznych tworzą oddzielne Zespoły z uwagi na plan zajęć.

Wybór przeprowadzany jest:

·         w pierwszym etapie poprzez zapisy uczniów do zespołu nauczyciela- wychowawcy ze wskazaniem zespołu I i II wyboru,

·         w drugim etapie, w trakcie zebrania „okrągłego stołu” nauczycieli - wychowawców i ma na celu tworzenie Zespołów  o zbliżonych zainteresowaniach, które następnie w roku szkolnym będą realizowałyfirmowany przez nauczyciela  program edukacyjno-wychowawczy.

Na przykład osią spotkań i tworzenia pewnego rodzaju wspólnoty może być wspólny projekt wynikający z zainteresowania teatrem - chodzenie do teatru lub tworzenie teatru w szkole lub Dyskusyjny Klub Filmowy, klub ekologiczny, szkolne pismo np. miesięcznik,  e-magazyn szkolny  i tp.  Zainteresowania jako kryterium tworzenia zespołu powinno ułatwiać budowanie wspólnego programu. W pracy zespołu mogą być brane pod uwagę także inne czynniki mające na względzie dobro wszystkich uczniów- plany na przyszłość, kultura spędzania wolnego czasu, ulubiona muzyka itp.

3.   Pierwszy tydzień zajęć szkolnych - tworzenie przez wychowawcę programu - autorskiej koncepcji  pracy, rozpoznanie potrzeb i formułowanie propozycji – tworzenie rocznego Kalendarza zespołu, zasad współżycia, łańcuszka kontaktowego, trybu wdrażania nowych uczniów w zasady szkoły i grupy, rozpoznanie   warunków domowych, zapoznanie uczniów z deklaracją nauczycieli i uczniów oraz statutem szkoły, koncepcją edukacji oraz regulaminami.

Etap II:

1.     Prowadzenie cotygodniowych spotkań Zespołu, uwzględniających także elementy edukacji społecznej, przygotowania do życia w rodzinie i  profilaktyki zagrożeń

E- dziennik przewiduje wpisy zajęć wychowawczych identycznie jak dydaktycznych ( bieżące zajęcia z właściwą listą swojego Zespołu, można także wpisywać zajęcia inne, na przykład spotkania pozalekcyjne poza godziną wychowawczą)

2.     Wypełnianie pozostałych obowiązków Wychowawcy, zgodnie z zakresem obowiązków.

3.     Kontakt z rodzicami, a także ułatwianie kontaktu rodziców z pozostałymi nauczycielami w razie potrzeby, np. dla uzyskania informacji co uczniowie przerabiają ….

4. Każdy uczeń uczestniczy w projekcie grupy wychowawczej. Podsumowanie projektu i udziału ucznia jest dokumentowane w odrębnym indeksie o nazwie „PROJEKT”, gdzie określa się harmonogram zadań, potrzebne materiały i środki, a także zapisuje ocenę nauczyciela i samoocenę ucznia.

 

OPIEKA NAD SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Wydzielonym (odrębnym) zadaniem wychowawczym będzie opieka nad działaniem samorządu uczniowskiego w warunkach zmienionych przez zniesienie związku pomiędzy oddziałem (klasą)

a wychowawcą. Misję tę będzie prowadził nauczyciel, któremu powierzono funkcję opiekuna.

Samorząd uczniowski składa się z samorządów klas oraz samorządu szkolnego. Zasady działania samorządu uczniowskiego reguluje statut szkoły.

1.  Samorząd szkolny

Samorząd szkolny reprezentuje  ogół uczniów wobec dyrekcji oraz na posiedzeniach rady pedagogicznej, organizuje sąd koleżeński, pełni ważną rolę w mediacjach w razie konfliktów pomiędzy klasami. Samorząd szkolny tworzy się i działa wg demokratycznych zasad życia szkolnego.

2.  Wybór i działanie samorządu klasowego

Wybory odbywają się w terminie ustalonym przez opiekuna samorządu szkolnego. Samorząd klasowy pełni od tej pory niektóre zadania organizacyjne, które  spełniał dotąd wychowawca: mianowicie odpowiada za przekazanie kolegom informacji o podręcznikach i pomocach, o zmianach organizacyjnych, w tym:

o zmianie w rozkładzie zajęć, terminach klasówek; wspólnie z nauczycielem – opiekunem samorządu szkolnego przedstawia pod uwagę dyrekcji sprawy klasy, kieruje do rozpatrzenia i dalszych działań postulaty kolegów,  broni interesów i dobra klasy. Spotyka się w stałych terminach na cotygodniowych zebraniach, oraz  według uznania opiekuna samorządu.

 

UZASADNIENIE. Obowiązująca dotychczas forma opieki wychowawczej opiera się na przydziale administracyjnym uczniów zapisywanych  równomiernie do poszczególnych oddziałów klasowych.

Tworzenie klasy (oddziału) ma charakter administracyjny i postępuje w miarę napływu nowych uczniów zajmujących kolejno wolne miejsca. Przydzielanie klasie wychowawcy jest czynnością administracyjną, która polega na powierzaniu obowiązków nauczycielowi niepełniącemu w tym okresie takich i podobnych obowiązków.

Przypadkowy skład  zespołu klasowego – różnorodność zainteresowań, postaw i temperamentów może znacznie ograniczać zarówno aktywność wychowawcy, jak też efektywność podejmowanych przez niego przedsięwzięć. Powodem trudności okazuje się często bierność, a nawet opór części wychowanków. Ograniczona możliwość  zmiany nieakceptowanego przez ucznia układu tworzonego przez wychowawcę, ale także przez kolegów -  sprzyja apatii. Formą pracy klasy pozostaje jedynie prowadzenie godzin wychowawczych, przeprowadzenie wyborów klasowego samorządu a także organizacja wspólnie z uczniami imprez przewidzianych w Kalendarzu Rocznym. Oddziaływanie wychowawcze polega często na przeprowadzaniu rozmów wyjaśniających, zawiadamianiu rodziców  w przypadku niezapowiedzianej nieobecności dziecka, przyznawanie regulaminowych kar i wyróżnień, a także informowaniu opieki domowej o kolejnych wykroczeniach.

Proponowana zmiana stwarza warunki dla budowania Zespołów wychowawczych opartych na wzajemnej sympatii, wspólnych zainteresowaniach oraz  zbliżonych przekonaniach. Szansą staje się w tych warunkach bliski kontakt uczniów w różnym wieku realizujących wspólne zamierzenia.

Załączniki:

1. zakres obowiązków wychowawcy Zespołu uczniów

2. zakres obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego

 

VIII. Ramowy plan nauczania od 2012/2013

 

Ustalenia wstępne:

Uczeń musi wybrać od 2 do 4 przedmiotów rozszerzonych.

Co najmniej 1 przedmiot rozszerzony musi być wybrany z grupy przedmiotów: historia, biologia, geografia, fizyka, chemia.

Jeśli uczeń nie wybierze historii, musi zrealizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo; jeśli nie wybierze żadnego spośród: biologia, geografia, fizyka, chemia - musi zrealizować przedmiot uzupełniający przyroda. Oceny z tych przedmiotów wpisuje się do e- dziennika, liczą się do średniej, mają wpływ na promocję, wpisuje się je w arkuszu ocen ina świadectwie w grupie przedmiotów uzupełniających .

Przedmioty podstawowe: historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, wiedza o kulturze, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości realizowane są w klasie I.

Przedmioty podstawowe: j. polski, matematyka, wychowanie fizyczne oraz języki obce, trwają przez trzy lata.

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda realizowane są w klasie II i III.

Przedmioty rozszerzone: język polski, języki obce, matematyka, historia, wos, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, historia sztuki i filozofia uczeń realizuje po zrealizowaniu przedmiotów podstawowych – w klasie II i III. Przyjmują one nazwy (w e-dzienniku, w arkuszu oraz na świadectwie): rozszerzona historia, rozszerzona wiedza o społeczeństwie, rozszerzona geografia, rozszerzona biologia, rozszerzona chemia, rozszerzona fizyka, rozszerzona informatyka, rozszerzony język polski, rozszerzony język …., rozszerzona matematyka, rozszerzona historia sztuki, rozszerzona filozofia. Oceny z tych przedmiotów liczą się do średniej, mają wpływ na promocję, wpisuje się je w arkuszu ocen ina świadectwie w grupie przedmiotów obowiązkowych.

Uczniowie mogą również uczęszczać od klasy I na przedmioty oraz zajęcia nieujęte w podstawie programowej, ale włączone do szkolnego planu nauczania i szkolnego zestawu programów nauczania. O powołaniu takiego przedmiotu decyduje dyrektor: RPG, DKF, Kulturalne Spotkania z Książką i Sztuką, Teatr, Chór, Psychologia, Akademia Fahrenheita, Salonik Artystyczny. Przyjmują one nazwy (w e-dzienniku, arkuszu ocen oraz na świadectwie) jak wyżej. Oceny z tych przedmiotów – „zaliczony/a/e” i „niezaliczony/a/e” mają wpływ na zniżki w czesnym („niezliczony/a/e” nie uprawnia do zniżek), nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je w arkuszu ocen i na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie mogą również uczęszczać na przedmioty plastyczne w ramach zajęć międzyszkolnych, które nie są ujęte w planie liceum ogólnokształcącego: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, techniki graficzne. Oceny z tych przedmiotów mają wpływ na średnią, nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je w arkuszu ocen i na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie muszą zrealizować zajęcia artystyczne w wymiarze 30 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia (min 1 godz. tygodniowo) w wybranej klasie, więc wybierają spośród: zajęcia artystyczne - rysunek, zajęcia artystyczne - malarstwo, zajęcia artystyczne - rzeźba, zajęcia artystyczne - fotografia, zajęcia artystyczne - techniki graficzne, zajęcia artystyczne - Teatr, zajęcia artystyczne – Chór.Wpisuje się je w e-dzienniku jak wyżej. Oceny z tych przedmiotów mają wpływ na średnią, mają wpływu na promocję, wpisuje się je na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie muszą zrealizować zajęcia wychowanie do życia w rodzinie w wymiarze 30 godzin w ciągu całego cyklu kształcenia - 1 godzina tygodniowo w I klasie. Oceny z tych przedmiotów mają wpływ na średnią, nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie muszą zrealizować zajęcia ekonomia w praktyce w wymiarze 30 godzin tygodniowo w wybranej klasie – sklepik lub inna forma oparta o indywidualny program. Oceny z tych przedmiotów wpisuje się do e- dziennika, mają wpływ na średnią, nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

Uczniowie muszą zrealizować zajęcia religii lub etyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Oceny z tych przedmiotów wpisuje się do e- dziennika, mają wpływ na średnią, nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je na świadectwie w grupie przedmiotów obowiązkowych.

Uczniowie z dysleksją rozwojową lub dyskalkulią muszą zrealizować zajęcia terapii pedagogicznej w wymiarze min. 2 godzin tygodniowo w każdej klasie. Oceny z tych przedmiotów wpisuje się do e- dziennika, mają wpływ na średnią, nie mają wpływu na promocję, wpisuje się je na świadectwie w grupie przedmiotów dodatkowych.

W ciągu 3 lat nauki na przedmioty podstawowe, rozszerzone oraz uzupełniające przeznacza się min. 870 godzin.

W klasie I uczeń powinien realizować – min 30 godzin, w klasie II uczeń powinien realizować – min 32 godziny, w klasie III uczeń powinien realizować – min 29 godzin.

Legenda do planu nauczania:

 

 

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Klasa I

----------

------------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Klasa  II

uczniowie starej podstawy

A c

B c

A c

B c

A c

B c

Klasa III

uczniowie starej podstawy

uczniowie starej podstawy

B c

A c

B c

A c

B c

Wszystkie rozszerzenia

 

 Plan nowego liceum

Kolor – bez wyróżnienia przedmioty podstawowe

Kolor– przedmioty rozszerzone

Kolor– przedmioty uzupełniające

Kolor –przedmioty dodatkowe wymagane przez podstawę programową

Kolor– przedmioty dodatkowe przewidziane w szkolnym zestawie programów

Kolor– przedmioty rozszerzone, na które mogą chodzić uczniowie I klasy nieobowiązkowo

Plan nowego liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

ogółem

ogółem

 

 

P

R

P

R

P

R

Podstawa

Rozszerzenie

 

Język polski

3

-

5

4Ac

4

4Bc

360

240

 

Język angielski

2 +2

2 +2Ac

2 +2Bc

180

180

450

Język niemiecki

2 +2

2 +2Ac

2 +2Bc

180

180

Język rosyjski

2 +2

2 +2Ac

2 +2Bc

180

180

Język francuski

2 +2

2 +2Ac

2 +2Bc

180

180

Język …..

2 +2

2 +2Ac

2 +2Bc

180

180

Wiedza o kulturze

1

-

-

-

-

-

30

-

 

Historia

2

-

-

4Ac

-

4Bc

60

240

 

Wiedza o społ.

1

-

-

3Ac

-

3Bc

30

180

 

Pods. przeds.

2

-

-

-

 

-

60

-

 

Geografia

1

-

-

4Ac

-

4Bc

30

240

 

Biologia

1

-

-

4Ac

-

4Bc

30

240

 

Chemia

1

-

-

4Ac

-

4Bc

30

240

 

Fizyka

1

-

-

4Ac

-

4Bc

30

240

 

Matematyka

3

-

3

4Ac

4

2Bc

300

180

 

Informatyka

1

-

-

4Ac

-

2Bc

30

180

 

Wychow. fiz.

3

-

3

-

3

-

90

-

 

Ed. dla bezp.

1

-

-

-

-

-

30

-

 

Filozofia

-

-

-

4Ac

-

4Bc

-

240

 

Historia sztuki

-

-

-

4Ac

-

4Bc

-

240

 

Historia i społeczeństwo

-

-

-

2Ac

-

2Bc

-

120

 

Przyroda

-

-

-

2Ac

-

2Bc

-

120

 

Zaj. z wychowawcą

1

-

1

-

1

-

90

-

 

Religia/ etyka

2

-

2

-

2

-

180

-

 

razem

32

min

30

 

22

min

32

2

??

?

 

22

mi

29

2

??

?

 

 

 

Zaj. artystyczne

Min 30 godzin w całym cyklu według indywidualnego programu

 

Ekonomia w praktyce

Min 30 godzin w całym cyklu według indywidualnego programu – zadanie długoterminowe

 

W d ż w r.

Min 30 godzin w całym cyklu według indywidualnego programu – zadanie długoterminowe

 

RPG, DKF, Kulturalne Spotkania z Książką i Sztuką, Teatr, Chór, Psychologia, Akademia Fahrenheita, Salonik Artystyczny

Realizowane w ilości godzin przewidzianych programem autorskim nauczyciela prowadzącego.

 

 

 

rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, techniki graficzne

Realizowane w dowolnej ilości godzin w grupach międzyszkolnych Liceum Plastycznego i OSSP

 

 

 

Dziennikarstwo

Turystyka i krajoznawstwo

Matematyka w życiu

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Biotechnologia

Historia wojen i konfliktów zbrojnych

Literatura iberoamerykańska

Język hiszpański

Niemiecki w informatyce i technologii

Mikrokosmos

Makrokosmos

Przedmioty przykładowe możliwe do wprowadzenia w dalszej perspektywie (od roku szkolnego 2014/2015).

Realizowane w ilości godzin przewidzianych programem autorskim nauczyciela prowadzącego.

 

 

 

 

Zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej

Gdańsk-Oliwa, 30 czerwca 2011 roku

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt