Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
GPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Statut GPI

STATUT
Gimnazjum Programów Indywidualnych
w Gdańsku
ze zmianami z dnia 31 sierpnia 2015 rokuI.  NAZWA, SIEDZIBA I OSOBA PROWADZĄCA GIMNAZJUM PROGRAMÓW INDYWIDUALNYCH
    
Art. 1
1.    Gimnazjum Programów Indywidualnych zwane dalej Gimnazjum jest szkołą niepubliczną.
2.    Siedziba Gimnazjum mieści się w Gdańsku.
3.    Osobą zakładającą, prowadzącą i utrzymującą Gimnazjum jest Piotr Bogdanowicz, zamieszkały przy ulicy Okrętowej 8 w Gdańsku, zwany dalej „prowadzącym szkołę”.
Art. 2
Gimnazjum działa w ramach obowiązujących racji ustawowych pod nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratora Oświaty. Świadectwa wystawiane przez Gimnazjum będą uznane w szkołach publicznych na równi ze świadectwami szkoły publicznej.

II. CELE I ZADANIA Gimnazjum
Art.3
1.    Celem Gimnazjum jest organizowanie edukacji z uwzględnieniem predyspozycji młodzieży, jej indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, przygotowanie absolwentów do następnego etapu edukacji i aktywnego udziału w życiu szkolnym.
2.    Gimnazjum zapewnia w szczególności:
1)    prawo młodzieży do kształcenia się oraz opieki i wychowania odpowiedniego do wieku i osiągniętego rozwoju,
2)    poznanie różnorodnych wzorów kulturowych przy jednoczesnym wspomaganiu wychowawczej roli rodziny,
3)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także opiekę psychologiczną i specjalne formy pracy dydaktycznej,
4)    opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez stosowanie programu  indywidualnego dla każdego z nich,
5)    warunki do nauki dla młodzieży niepełnosprawnej zgodnie ze indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi,
6)    upowszechnienie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
3.  Najważniejsze zasady etyczne obowiązujące w Liceum są zawarte w „Deklaracji nauczycieli i uczniów” uchwalanej na wspólnym zebraniu.  


Art. 4.
1. Proces kształcenia w Gimnazjum jest rozłożony na 3 lata nauki. Organiza¬cja procesu kształcenia jest określona w „Koncepcji edukacji”.                                                                                
2.    Zasady procesu kształcenia są określone w „Koncepcji edukacji”. W szczególności Koncepcja edukacji opisuje:
1)    zasady tworzenia indywidualnych planów nauki przez uczniów,
2)    kompetencje ogólne,
3)    formy edukacji; zasady organizacji zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych,
4)    zasady organizacji pracy wychowawczej oraz opieki,
5)    plan nauczania,
6)    zasady realizacji projektu edukacyjnego.
3.     Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określają:  kalendarz szkoły  oraz tygodniowy rozkład zajęć.
4.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 czerwca każdego roku.
5.    Arkusz organizacji zawiera w szczególności: liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
6.    Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 31 sierpnia danego roku.


III. Zasady organizacji zajęć

Art. 5.
1.    Organizacja zajęć edukacyjnych powinna uwzględniać potrzeby uczniów związane z wiekiem, uzdolnieniami oraz specyficznymi trudnościami i zapewniać właściwe warunki do realizacji zadań wynikających z programu nauczania odrębnie dla każdego roku nauki. Zajęcia są prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym, a także w zespołach i grupach  uczniów w różnym wieku i z różnych klas w zależności od metody pracy oraz rodzaju zadania. Realizacja programu nauczania zapewnienia realizację zadań wynikających z podstawy programowej właściwej dla danych zajęć edukacyjnych niezależnie od formy organizacyjnej prowadzenia tych zajęć.
2.     Dokumentacja elektroniczna procesu edukacji,  prowadzona w formie systematycznych zapisów w e-dzienniku jest na bieżąco dostępna dla ucznia i jego rodziców. Arkusze ocen prowadzone są dla każdego ucznia indywidualnie.
3.    Gimnazjum ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach prowadzonych w siedzibie szkoły, a także biorących udział w wycieczkach i obozach organizowanych przez Szkołę.
4.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który samowolnie opuścił teren Szkoły.
5.    O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez Gimnazjum lub samowolnym odłączeniu się od grupy w trakcie wycieczki rodzice są bez¬zwłocznie powiadamiani.
6.    Uczniowie są ubezpieczeni przez Szkołę od skutków nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć organizo¬wanych przez Liceum oraz w czasie dojazdów.Art. 6
1.    Dla utrzymania porządku w siedzibie Gimnazjum, nau¬czyciele pełnią dyżury w ramach swoich obowiązków służbowych. Harmonogram dyżurów ustala się na początku każdego semestru.

Art. 7
1.    Nauczyciel organizujący zajęcia poza siedzibą po u¬zyskaniu zgody dyrektora podaje do wiado¬mości uczniów:
1)    czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia oraz szczegółowy program zajęć i zasady porządkowe,
2)    warunki udziału w zajęciach (ekwipunek, opłaty, niezbędne materiały, potrzebne wiadomości itp.)
2.  O wycieczkach z noclegiem rodzice uczniów powia¬damiani są odpowiednio wcześniej na piśmie. Udział ucznia w takich zajęciach wymaga     pisemnej zgody rodziców.
3.    Nauczyciel prowadzący zajęcia poza siedzibą  Gimnazjum reprezentuje dyrektora i w trakcie ich trwania ma jego uprawnienia we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem zajęć.
4.    Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum mogą korzystać z biblioteki oraz innych pomieszczeń  Zespołu Szkół Programów Indywidualnych na równych prawach z uczniami i nauczycielami pozostałych szkół.

IV. FINANSOWANIE GIMNAZJUM

Art. 8
1.    Utrzymanie Gimnazjum oraz warunki kadrowe i organiza¬cyjne do realizacji „Koncepcji edukacji” zapewnia prowadzący Szkołę w ramach środków finansowych stanowiących jej przychody.
2.    Na przychody Gimnazjum składają się opłaty rodziców, a także ewentualne dotacje, spadki, darowizny i tp.

Art. 9
1.    Wysokości bezzwrotnej jednorazowej opłaty wpiso¬wej oraz opłat wnoszonych w okresie dwunastu miesięcy roku szkolnego, łącznie z okresem wakacji, ustala prowadzący Gimnazjum.
2.    Opłata wpisowa może być za zgodą prowadzącego Gimnazjum zastąpiona wkładem w formie pracy lub urządzeń.
3.    Wnoszone  przez  Rodziców opłaty  miesięczne zapewniają pokrycie kosztów:
1)    zatrudnienia nauczycieli,
2)    zatrudnienia przez prowadzącego Gimnazjum pracowników niezbędnych dla działania Zespołu Szkół Programów
  Indywidualnych,
3)    utrzymania siedziby i korzystania z niezbędnych urządzeń,
4)    wynajmu innych lokali do prowadzenia zajęć.
4.    Podniesienie wysokości opłaty miesięcznej z powo¬du wzrostu kosztów wymienionych w ust. 3.  z przy¬czyn niezależnych od prowadzącego Gimnazjum nie wymaga zgody rodziców.
Art. 10
1.    Osoba prowadząca szkołę może organizować działalność gospodarczą uczniów i rodziców, z której dochód będzie przezna¬czony na potrzeby szkoły. Udział w tych działaniach jest dobrowolny.

V.    Organy Gimnazjum
Art. 11
1.    Organami Gimnazjum są:
1)    dyrektor,
2)    rada pedagogiczna,
3)    rada rodziców,
4)    samorząd uczniowski.
2.    Prowadzący Gimnazjum może powołać ponadto, w poro¬zumieniu z dyrektorem, zespół ekspertów - organ o charakterze doradczym. Zasady działania zespołu określi odrębny regulamin.

Art. 12
1.    Funkcję dyrektora pełni prowadzący Gimnazjum lub powierza to stanowisko innemu nauczycielowi, w tym przypadku dyrektora powołuje    i od¬wołuje prowadzący Gimnazjum.
2.    Dyrektor w szczególności:
1)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wy¬chowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
3)    organizuje opiekę nad uczniami w związku z art.5. ust. 1. niniejszego statutu,
4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5)    dysponuje pieniędzmi określonymi w zatwier¬dzonym przez prowadzącego szkołę budżecie Gimnazjum i odpowiada przed nim za ich prawidłowe wykorzystanie,
6)    wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.    Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
4.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i innych pracownik6w.
5.    Dyrektor w szczególności decyduje o:
1)    zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników,
2)    nagrodach i karach oraz premiach uznaniowych udzielanych nauczycielom oraz innym pracow¬nikom.
6.    Dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora i inne stanowiska kierownicze. Dyrektor powierza funkcje kierownicze   w szkole    i odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii prowadzą¬cego Gimnazjum oraz rady pedagogicznej.
7.    Dyrektor Gimnazjum we współpracy z nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;
3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę;
4) analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;
5) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli.
8.    Dyrektor współpracuje z rodzicami i organizuje ogólne spotkania rodziców.

Art. 13
1.    W posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy nau¬czyciele prowadzący  w Gimnazjum zajęcia dydaktyczne.
2.    Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej organizo¬wane są nie rzadziej niż raz w każdym semestrze.
3.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planu zamierzeń objętych rocznym kalendarzem Gimnazjum,
2)    zmniejszanie wymiaru dodatkowych zajęć ucz¬niów uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych,
3)    wyrażanie zgody na zmianę zajęć dodatkowych w ciągu ro¬ku szkolnego i podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy  uczestników zajęć dodatkowych uczniów utrudniających prowadzenie zajęć,
4)    wyrażanie zgody na zmianę przez ucznia zespołu działającego pod opieką nauczyciela – wychowawcy,
5)    podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów Gimnazjum w przypadkach określonych w statucie,
6)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7)    uchwalenie regulaminu rady pedagogicznej,
8)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eks¬perymentów  pedagogicznych,  
9)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników  klasyfikacji i promocji uczniów.
4.    Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    „Koncepcję edukacji” wraz z planem nauczania,
2)    organizację Gimnazjum, zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3)    zmiany w zasadach wynagradzania i regulaminie pracy,
4)    projekt budżetu Gimnazjum oraz propozycje dyrektora w sprawach powierzenia nauczycielom funkcji kierowniczych.
5.    O terminie i porządku posiedzenia rady dyrektor Gimnazjum zawiadamia wszystkich nauczycieli oraz zainteresowanych.
6.    W zebraniach tych mogą uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele rady rodziców, samorządu uczniow¬skiego oraz goście zaproszeni  przez przewodniczącego za zgodą członków rady pedagogicznej
7.    Posiedzeniom plenarnym rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor Gimnazjum. Z posiedzeń rady sporządza się protokół. Sekretarzem posiedzenia jest wybrany przez jego uczestników nauczyciel.
Art. 13a
1.       Komisja dyscyplinarna rozpatruje wnioski o ukaranie ucznia na podstawie art.23 ust.1. oraz odwołania od kary wymierzonej na podstawie art.23 ust.1 p.1- 4.
2.    Do kompetencji Komisji należy:
1)    orzekanie na wniosek dyrektora o rodzaju kary w związku z wykroczeniem dokonanym przez ucznia,
2)    wnioskowanie o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych z statucie,
3)    rozpatrywanie odwołania od kary orzeczonej na podstawie art.23 ust.1 p.1- 4.
4)    uchylanie kary orzeczonej,
3.    W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą:
1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2)    wychowawca lub  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
3)    pedagog lub psycholog,
4)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
5)    przedstawiciel rady rodziców,
6)    w skład Komisji nie wchodzi nauczyciel - wnioskodawca kary.
4.    Posiedzeniom Komisji przewodniczy przewodniczący. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
1)    uchwały Komisji podjęte po rozpatrzeniu  odwołania od ukarania mają charakter ostateczny.
2)    od uchwał Komisji w sprawie ukarania na podstawie art.23 ust.1 p.5.przysługuje uczniowi i jego rodzicom odwołanie do Rady Pedagogicznej.
5.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    skład komisji,
2)    termin posiedzenia komisji,
3)    wniosek dyrektora,
4)    wynik głosowania  oraz ustaloną karę wraz z uzasadnieniem,
6.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Art. 14
1.    Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców ucz¬niów i jest wybierana na zebraniu zwołanym przez dyrektora.
2.    Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum.
3.   Rada rodziców może występować do rady pedago¬gicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i  opiniami dotyczącymi wszystkich spraw.

Art. 15
1.    Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
     i powszechnym.
3.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum.
4.    Samorząd szkolny i samorządy  klasowe są jedynymi reprezentantami uczniów.
5.    Samorząd  przedstawia dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności  
       dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów określonych w Art. 21. ust. 3.  niniejszego statutu.
6.    Opiekunem samorządu jest nauczyciel powołany przez dyrektora Gimnazjum.

VI.    Nauczyciele

Art. 16
1.    Nauczyciel w ramach Koncepcji edukacji ma prawo do:          
1)    przedstawiania wyboru  podręczników  oraz  programu nauczania do aprobaty dyrektora Gimnazjum,
2)    swobody poszukiwania i stosowania takich metod edukacji oraz  pomocy dydaktycznych, jakie uważa za najwłaściwsze,
3)    wynagrodzenia za prowadzone zajęcia fakultatywne,  pod warunkiem udziału w tych zajęciach nie mniej niż 8 uczniów,
4)    wyboru miejsca i formy edukacji w takim jednak zakresie, aby nie utrudniać pracy innym nauczy¬cielom.
5)    w szczególności nauczyciel ma prawo zapraszać do udziału w prowadzonych przez siebie zajęciach osoby,
   których udział uważa za właściwy,
6)    zmniejszenia zakresu obowiązków oraz częścio¬wego pokrycia przez Gimnazjum kosztów w związku z podnoszeniem
   swoich kwalifikacji.
2.       Nauczyciele są zobowiązani w szczególności do udzielania konsultacji  w terminie ustalonym w rozkładzie zajęć w wymiarze 1 godz.
          w tygodniu.
3.     Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w pro¬wadzonych przez  niego zajęciach
          zarówno w siedzi¬bie Gimnazjum jak i poza nią.

Art. 17
1.    Warunki pracy: wymiar godzin, zakres obowiązków, forma zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia są ustalane indywidualnie zgodnie
  z zasadami  wynagradzania obowiązującymi w Gimnazjum.
2.    Zakres obowiązków i wymiar godzin  w nowym roku szkolnym wynika z projektu organizacyjnego sporządzanego przed końcem czerwca roku poprzedniego.
3.    Umowę o pracę lub inną umowę cywilno – prawną zawiera dyrektor z upo¬ważnienia prowadzącego Gimnazjum.
4.    Rozwiązanie za wypowiedzeniem przez jedną ze stron umowy o pracę z nauczycielem jest możliwe jedynie z koń¬cem roku szkolnego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
5.    Prawo nauczyciela do urlopu i zasady korzystania z niego określają przepisy art.65-67 ustawy - Karta Nauczyciela.
6.    Warunki pracy i płacy pracowników nie będących nauczycielami ustala się w trybie przedstawionym w ust. 1. na podstawie przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 roku - Kodeks Pracy.
7.    Prawa i obowiązki nauczycieli Liceum w zakresie nie ustalonym niniejszym regulaminem są uregulowane przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 roku - Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym ustawą z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26.06.1974 roku - kodeks Pracy.

Art. 18
1.    Wychowawca opiekuje się grupą uczniów zgodnie z Koncepcją edukacji oraz utrzymuje kontakt indywidualny z rodzicami uczniów powierzonych jego opiece, kompletuje dokumentację procesu edukacji swoich podopiecznych oraz pomaga każdemu z nich w sytuacjach trudnych.
2.   Wychowawca informuje na początku roku uczniów oraz ich rodziców(opiekunów prawnych)  o warunkach oraz sposobie i kryteriach
       oceniania zachowania,
3.  Wychowawca zapewnia bezzwłoczne infor¬mowanie rodziców o niezapowiedzianej nieobec¬ności ucznia na  zajęciach.
4.  Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę podejmuje wychowawca
       po uzyskaniu niezbędnych informacji od ucznia oraz rodziców. Wychowawca może wymagać od rodziców pisemnego oświadczenia
       o przyczynie  nieobecności ucznia bądź zwolnienia lekarskiego.
5.  Usprawiedliwienie nieobecności powinno być wpisane do e-dziennika  nie później niż bezpośrednio po przyjściu (powrocie) ucznia do
      szkoły.

VII. Rodzice (opiekunowie prawni)
Art. 19
1.  Wpisanie dziecka na listę uczniów Gimnazjum  ma miejsce w wyniku umowy między prowadzącym szkołę z   jednej, a rodzicami i uczniem
z drugiej strony. Zobo¬wiązania  stron  określają przepisy  niniejszego statutu. Zobowiązania Liceum są ponadto określone w Koncepcji edukacji. Wypowiedzenie umowy jest możliwe z końcem miesiąca z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia lub za zgodą stron w uzgodnionym terminie.
2.   Rodzice podpisując umowę wyrażają zgodę na realizację programu wychowania do życia w rodzinie w formie zatwierdzonej przez Radę  
        Pedagogiczną.
3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz postanowienia kodeksu
        cywilnego.
Art. 20
1.   Rodzice zapisując ucznia do Gimnazjum zobowiązują się do umożliwienia regularnego uczęszczania dziec¬ka do szkoły oraz odpowiednich  
        warunków umożli¬wiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
2.   Rodzice zobo¬wiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia wychowawcy lub sekretariatu szkoły o przewidzianej nieobecności ucznia oraz  
        spodziewanym terminie powrotu ich dziecka do szkoły.
3.  Rodzice są zobowiązani do udziału w ogólnych zebraniach rodziców oraz spotkaniach organizowa¬nych przez wychowawcę swojego dziecka.

VIII. Uczniowie                                                                                    
Art. 21
1.  Uczniowie są przyjmowani do Gimnazjum po ukończeniu szkoły podstawowej  na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezentacji
      pracy wstępnej ukazującej ich zainteresowania i uzdolnienia.
1)    rozmowę kwalifikacyjną i prezentację opiniuje komisja powołana przez dyrektora Gimnazjum.
2)    z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów i listę kandydatów zakwalifikowanych   
   z krótkim uzasadnieniem. Listę kandydatów zakwalifikowanych do nauki w Gimnazjum ogłasza dyrektor bezpośrednio po zakończeniu
   pracy komisji kwalifikacyjnej.
3)    formę rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu ustala rada pedagogiczna, która również zatwierdza decyzję o przyjęciu ucznia do
    Gimnazjum.
4)    w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać przyjęty na okres próbny - dopuszczony do udziału w zajęciach na czas nie dłuższy
    niż jeden semestr. Uczeń w okresie próbnym bierze udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych obowiązujących pozostałych  
    uczniów na warunkach ustalonych w załączniku do umowy o naukę pomiędzy rodzicami i uczniem z jednej, a dyrektorem Gimnazjum
    z  drugiej strony.
5)      o przyjęciu ucznia do Gimnazjum po okresie próbnym decyduje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z opinią wychowawcy.
2.  Uczeń przyjęty do Gimnazjum składa ślubowanie, iż będzie rzetelnie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, postępować godnie w
        szczególności wobec  nauczycieli i kolegów - pomagać słabszym i służyć im pomocą oraz dobrze reprezentować Gimnazjum.
1)    w szczególności uczeń wywiązuje się z obowiązku szkolnego, przychodzi przygotowany punktualnie na zajęcia ,
2)    uczniowi, który przybył do szkoły wolno opuścić zajęcia dydaktyczne za zgodą wychowawcy w porozumieniu z rodzicami -
 w przypadku nieobecności wychowawcy  zgodę może wyrazić dyrektor lub jego zastępca.
3)    w przypadku nieobecności na zajęciach uczeń powi¬nien zaliczyć zaległy materiał nauczania w okresie 2 tyg. o powrotu do szkoły.
3.  Uczeń ma prawo do korzystania  warunków zapewnionych przez Gimnazjum dla indywidualnego roz¬woju, a także do opieki i pomocy
       ze strony nau¬czycieli.
1)    w szczególności uczeń ma prawo wskazania wybranego na zasadach określonych w koncepcji edukacji wychowawcy  i  Zespołu uczniów,
2)    uczeń ma prawo wyboru na zasadach określonych j.w. zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z wychowania fizycznego,
3)       uczeń może podejmować  prace użyteczne na rzecz  szkoły w celu podwyższenia oceny zachowania lub zadośćuczynienia za wyrządzone szkody,
4)      uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa; tryb postępowania w takim przypadku jest ustalony w art.28.
5)    uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej w formie ulgi w opłatach na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
6)    uczniowi lub jego rodzicom służy na podstawie ust.4 p.7. prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów,
7)    uczniowi lub jego rodzicom służy na podstawie art.23. ust.3. prawo odwołania od decyzji o ukaraniu.

4.   Uczeń podlega skreśleniu z listy uczniów Gimnazjum:
1)    na pisemny wniosek rodziców w każdym czasie, niezależnie od trybu i skutków rozwiązania umowy, o której mowa w art.19  ust.1.
2)    na podstawie decyzji dyrektora o rozwiązaniu umowy z rodzicami z powodu narastających zaległości w opłatach za naukę. Przed skreśleniem, w celu wyjaśnienia przyczyn zwłoki w opłatach, dyrektor może podjąć decyzję o zakazie udziału ucznia w zajęciach szkolnych, na czas potrzebny do ustalenia dalszego sposobu postę¬powania. Decyzja ma formę pisemną i jest dostarczana do wiadomości rodziców, wychowawcy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów.
3)    decyzją dyrektora na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej:
a) jeżeli na koniec I semestru uczeń uzyskał oceny niedostateczne (ndst.) lub jest  nieklasyfikowany (N) z czterech lub więcej przedmiotów (zajęć  dydaktycznych) ujętych w jego planie zajęć obowiązkowych na bieżący rok,  
b) jeżeli niedostateczne oceny nie ulegają poprawie a uczeń nie uzyskał promocji do następnej klasy.
4)    decyzją dyrektora na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej jeżeli zachowanie ucznia, pomimo upomnień oraz informowania rodziców, zakłóca prowadzenie zajęć dydaktycznych lub wpływa destrukcyjnie na życie szkoły.
5)    decyzją dyrektora na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej w przypadku odmowy poddania się badaniu pomimo podejrzenia o używanie narkotyków lub alkoholu.
a) jeżeli zachowanie na terenie szkoły wskazuje na używanie narkotyków lub alkoholu, uczeń będzie poddany testowi stwierdzającemu obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie jeżeli jego wyjaśnienia w tej sprawie nie wydają się wiarygodne.
b) decyzje o obowiązku przeprowadzenia testu podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy lub nauczyciela i powiadamia o niej niezwłocznie rodziców. O wynikach testu informowani będą uczeń, jego rodzice oraz wychowawca.
c) w przypadku, gdy wynik testu potwierdza, iż uczeń używa narkotyków lub alkoholu, koszty takiego badania obciążą rodziców ucznia.
6)    dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu na podstawie uchwały Komisji dyscyplinarnej w przypadku spowodowania  przez ucznia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub kradzieży.
a) w przypadkach wyszczególnionych w p.6.  dyrektor może podjąć decyzję o czasowym zakazie udziału w zajęciach szkolnych ucznia, którego nagan¬ne postępowanie  wymaga wyjaśnień i konsultacji. O podjętej decyzji dyrektor szkoły powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia. Decyzja ma formę pisemną i jest dostarczana do wiadomości wychowawcy, radzie rodziców oraz samorządowi uczniów.
b) w okresie obowiązywania decyzji wyszczególnionej w p.2. lit.a. uczeń może przebywać w szkole w celu udziału w określonych  spotkaniach. Okres zakazu nie może być dłuższy niż 4 tygodnie.
7)        Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 14 dni po otrzymaniu zawiadomienia o skreśleniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania dyrektor zwołuje w terminie 7 dni posiedzenie Rady Pedagogicznej, która w drodze głosowania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 50% uprawnionych może uchylić zaskarżoną decyzję o skreśleniu z listy uczniów

Art. 22
Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania:
1)    pochwała wobec klasy lub zespołu,
2)    pochwała wobec ogólnego zebrania szkoły,
3)    ulga w czesnym na podstawie odrębnego regulaminu,
4)     nagroda Perły jest przyznawana po zakończeniu semestru lub roku uczniom za postawę zwracającą uwagę, niezwykłe osiągnięcia  
w szkole jak i działalności pozaszkolnej, na podstawie odrębnego regulaminu,
4)     świadectwo z wyróżnieniem przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
5)     wniosek o przyznanie stypendium premiera, ministra edukacji narodowej, prezydenta m. Gdańska na podstawie odrębnych
         przepisów .
Nagrody mają formę pisemną i są odnotowywane w e-dzienniku oraz dostarczana rodzicom, wychowawcy-opiekunowi klasy, radzie rodziców
i samorządowi uczniów.
Nagrody mogą być połączone z upominkami w formie pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz książek.

Art. 23
1.    Wobec  uczniów  naruszających  zasady określone w niniejszym Statucie oraz Deklaracji Nauczycieli i Uczniów przewiduje  się stosowanie następujących kar:
1)    ustne upomnienie nauczyciela-wychowawcy na forum Zespołu uczniów,
2)    pisemne upomnienie nauczyciela – wychowawcy z zapisem w e-dzienniku,
3)    upomnienie Samorządu Uczniowskiego na forum szkoły,
4)    naganę dyrektora Gimnazjum z wpisaniem do akt,
5)    skreślenie z listy uczniów zgodnie z przepisami art.21 ust.4.
2.    Decyzja o ukaraniu wymieniona w ust. 1. ma formę pisemną i są odnotowywane w e-dzienniku oraz jest dostarczana rodzicom, wychowawcy, radzie rodziców i samorządowi uczniów.
3.    Od decyzji o ukaraniu służy uczniowi lub jego rodzicom prawo odwołania w terminie 14 dni po otrzymaniu przez ucznia zawiadomienia o ukaraniu. W przypadku złożenia w sekretariacie szkoły odwołania od decyzji o ukaraniu na podstawie ust.1 p.1- 4 dyrektor zwołuje w terminie 7 dni posiedzenie Komisji dyscyplinarnej.

IX. Zasady oceniania osiągnięć uczniów  – wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)
Art.24

1.    Ocenianie bieżące na zajęciach edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach w nauce pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2.      Na początku roku nauczyciel przedstawia uczniom zakres problematyki swoich zajęć i uzyskiwane podczas tych zajęć umiejętności, m.in.   
         publicznej wypowiedzi,  posługiwania się mediami w pozyskiwaniu i prezentacji uzyskanej wiedzy oraz pracy zespołowej a także  
         wymagania edukacyjne dla uzyskania semestralnych, rocznych i  końcowych ocen klasyfikacyjnych.   
1)    W każdym z okresów klasyfikacyjnych nauczyciel powinien stosować różnorodne formy oceniania osiągnięć uczniów np. ocenę kształtującą, ocenę koleżeńską, samoocenę ucznia, wynikające z przyjętego programu nauczania. Formy sprawdzania osiągnięć nauczyciel podaje do wiadomości uczniów na początku semestru. Oceny śródroczne, roczne i  końcowe ustala się na podstawie ocen kształtujących (OK.) jak i sumujących (cyfrowych).
2)    Oceny bieżące - kształtujące(OK) jak i sumujące, powinny zawierać wskazania ułatwiające uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy albo  doskonalenie  umiejętności.  Informacja zwrotna mająca na celu rozwój ucznia powinna wskazywać osiągnięcia (dobre elementy) w ocenianej pracy, jej braki oraz sposoby ich uzupełnienia a także możliwości dalszego rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy. Prace pisemne wymagają pisemnej informacji zwrotnej w e-dzienniku.
3)    Symbol „np” można wystawić jedynie w przypadku, jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości). W czasie półrocza uczeń może otrzymać najwyżej dwie oceny np.
4)    Na zakończenie okresu klasyfikacyjnego uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany. Taką sytuację odnotowuje nauczyciel słowem nieklasyfikowany lub symbolem „nk” . Symbol „nk” w ocenianiu cząstkowym stosuje się wyjątkowo w odniesieniu do uczniów realizujących przedmiot na zasadzie ITN lub kontraktu  dla zaznaczenia faktu, że uczeń nie zaliczył dotychczas zadań, które są obowiązkowe dla całej klasy.
5)    Symbol zero „0” służy do zaznaczania, że uczeń nieobecny nie przedstawił pracy domowej lub zadania, nie wziął udziału w ćwiczeniu, sprawdzianie, klasówce itp. Znak ten należy stawiać w przypadku, gdy oceniana czynność była obowiązkowa dla całej klasy   ( nie należy natomiast wtedy, gdy ocenianiu została poddana tylko część uczniów, np. zadanie dla chętnych). Po przedstawieniu pracy (napisaniu zadania) symbol może zostać zmieniony na oceną sumującą lub OK na symbol plus „+” jeżeli praca została oddana po terminie.
6)    Symbol plus „+” wykorzystujemy również - obok znaków cyfrowych - do oceniania aktywności ucznia (nie ma potrzeby zamiany
       plusów na znak cyfrowy!)
         
3.     Wymagania edukacyjne dostosowuje się zgodnie z przepisami o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, do    
        indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w  
          indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;
 2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu
         się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego
         dostosowania –  na podstawie tej opinii;
 4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno--pedagogiczną w szkole
         – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
         ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy    
         o  systemie oświaty;
 5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na
         zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
  4.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego:
 1)     na podstawie opinii  o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas
        określony w tej opinii.
 2)     na podstawie porozumienia z klubem sportowym lub placówką kultury fizycznej, w której uczeń odbywa treningi sportowe.
  5.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o
         braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  6.   Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny  
        klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Art. 25.

  1.    Terminy klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej są ustalane przez Radę Pedagogiczną w rocznym kalendarzu Szkoły.
  2.    Stosuje się następujące oznaczenia cyfrowe śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych, oceny przewidywanej oraz ocen
         ze sprawdzianów z egzaminów poprawkowych i  klasyfikacyjnych:
              celujący                 cel.          6
              bardzo dobry         bdb.         5
              dobry                     db.           4
              dostateczny            dst.          3
              dopuszczający       dop.         2
              niedostateczny       ndst.        1

         Uwaga! wystawiając oceny klasyfikacyjne nie stosuje się znaków plus ani minus.
1)    ocenę celującą /cel./ uzyskuje uczeń w oparciu o samodzielnie podejmowane zadania, oryginalne rozwiązania problemów, sprawność przewyższającą wymagania określone na ocenę bardzo dobrą. W szczególności ocenę celującą na koniec roku uzyskuje uczeń, którego osiągnięcia zostały potwierdzone w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, występach artystycznych bądź zawodach sportowych.
2)    wymagania na ocenę dobrą /db./ i bardzo dobrą /bdb./ ustalają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania uwzględniając kryteria stosowane w pkt. 3) – 5).
3)    ocena dostateczna na zakończenie semestru oznacza wykonanie przez ucznia zaplanowanych prac domowych i klasowych, które spełniły zasadnicze wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie, a także uzyskanie przez niego wymaganych wiadomości i umiejętności. Ocenę dostateczną na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który nie ma istotnych braków z poprzedniego semestru; wykonał wymagane prace, a jego osiągnięcia bieżące świadczą o braku zaległości.
4)    ocena dopuszczająca na zakończenie semestru oznacza, że mimo braku oceny co najmniej dostatecznej z części  zaplanowanych prac domowych lub klasowych, pozostałe prace przedstawione do oceny spełniają wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie. Uzyskane przez ucznia wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wykonania zaległych prac, opanowania wskazanych partii materiału lub umiejętności itp. Ocenę dopuszczającą /dop./ na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który wykonał zaległe prace, opanował wskazane partie materiału i umiejętności, a jego bieżąca praca wskazuje na nadrobienie istotnych zaległości. Uzyskane wiadomości  i  umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wzmożonego wysiłku w najbliższym czasie.
5)    ocenę niedostateczną na zakończenie semestru lub roku wystawia się, gdy brak wiadomości lub umiejętności może znacząco utrudnić uczniowi dalszą naukę lub, gdy warunki ustalone przy wystawieniu w poprzednim okresie oceny dopuszczającej nie zostały przez ucznia wykonane.
3.   W pierwszym miesiącu nowego okresu klasyfikacyjnego (półrocza) nauczyciel wystawia przewidywaną ocenę na jego zakończenie. Nie
       później niż 14 dni przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego nauczyciel jest zobowiązany podać uczniowi do wiadomości planowaną  
       ocenę końcową.
4.    Uczeń, który nie uzyskał oceny pozytywnej, a chciałby uzyskać wyższą ocenę, powinien zaliczyć wskazany przez nauczyciela materiał
       na konsultacjach według indywidualnie uzgodnionego z nauczycielem harmonogramu zaliczeń.
5.    Wobec uczniów, którzy zmienili szkołę w ciągu roku szkolnego, uczniów realizujących kontrakty czy uczniów, którzy z uwagi na
        nieobecności muszą uzupełnić swoją wiedzą z bieżącego lub poprzedniego semestru można stosować zapis zaliczenie. W swoim opisie
       zaliczenie musi zawierać informację, którego okresu lub zakresu dotyczy.
6.   Zgodnie z terminem podanym w kalendarzu Szkoły nauczyciel wpisuje oceny klasyfikacyjne w e-dzienniku. Ustalona przez nauczyciela
      roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji omawianych w art. 26 ust.2 p.1. oraz art.28.
      Bezpośrednio po  zakończeniu okresu klasyfikacyjnego wychowawca wpisuje oceny końcowe do arkuszy ocen.
 

Art.26.
1.    Egzaminy klasyfikacyjne.
1)    Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora z nim  lub jego rodzicami.
2)    Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może za zgodą rady pedagogicznej zdawać egzaminy klasyfikacyjne w terminie ustalonym przez dyrektora. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć podanie o egzamin klasyfikacyjny przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nie dotyczy to uczniów wymienionych w Art.29. ust.1. p.1.
3)    Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z indywidualnym programem lub tokiem nauki.
4)    Terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor.
5)    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: dwóch nauczycieli tego przedmiotu lub pokrewnego. W komisji mogą wziąć udział w charakterze obserwatora: opiekun klasy (wychowawca) oraz przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą oraz rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. W przypadku ITN IPN w egzaminach klasyfikacyjnych uczestniczy dyrektor lub zastępca.
2.    Egzaminy poprawkowe.
1)    Uczeń, który nie uzyskał na koniec roku oceny co najmniej dopuszczającej z jednego przedmiotu może przystąpić do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy poprawkowe z dwóch przedmiotów.
2)    Nieprzystąpienie do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora oznacza rezygnację z egzaminu. Jeżeli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z powodu choroby powiadamia o tym bezzwłocznie dyrekcję Szkoły a następnie przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzone przez rodziców; w takim przypadku dyrektor ustala termin dodatkowy.
3)    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący  i dwóch nauczycieli tego przedmiotu.
3.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół pisemny wg wzoru zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły.
 
Art.27.
1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
        1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
        2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
        3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
        4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
        5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
        6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
        7) okazywanie szacunku innym osobom.                                
2.     Ocenę  zachowania wystawia wychowawca na koniec semestru oraz roku według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,
         nieodpowiednie, naganne.
3.     Przy wystawianiu oceny zachowania obowiązują następujące kryteria:
1)    Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który:
        należycie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, może stanowić wzór dla innych uczniów - działa zespołowo na terenie   
        szkoły oraz poza nią; bierze udział w pracach wolontariatu lub organizacji społecznej, ma wzorową kulturę osobistą; nie narusza      
        świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu ; w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny
        zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
2)    Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:
        wywiązuje się z obowiązku szkolnego, działa zespołowo na terenie szkoły oraz poza nią, bierze udział w pracach o charakterze  
        społecznym jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną
deklarację o niepaleniu, w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez  usprawiedliwienia.
3)    Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:
        wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista nie budzi
        większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową,
        nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu.
4)    Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który:
        wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista budzi niekiedy
        zastrzeżenia, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, rzadko narusza świadomie   
        normy  społeczne, w danym semestrze nie otrzymał nagany, w  semestrze podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 30 godzin  
        zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia, złożył pisemną deklarację o niepaleniu.
5)    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
        nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, prezentuje niską kulturę osobistą,
        działa destrukcyjnie na grupę, w danym roku szkolnym otrzymał upomnienia i/lub nagany, świadomie narusza normy społeczne.
        w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 50 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
6)    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
        nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w sposób uporczywy narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole,
        oddziałuje destrukcyjnie na grupę lub podejmuje działania mogące zagrażać zdrowiu lub życiu; niszczy mienie szkoły,  
        dopuścił się wykroczenia, w danym semestrze otrzymał nagany.
4.     Przy wystawianiu oceny rocznej wychowawca bierze pod uwagę oceny z obu semestrów, a także poprawę lub pogorszenie zachowania             
        zauważone w ciągu roku.
5.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy   
         uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
         lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6.      Ocenę z zachowania wychowawca  przedstawia każdemu uczniowi nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego.
         Wystawiając ocenę  zachowania ucznia wychowawca uwzględnia opinie innych nauczycieli i jego kolegów oraz  nagrody i kary
          uzyskane przez ucznia.
7.     Ocena  wystawiona na zakończenie semestru i roku przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 8 oraz  art. 28.
8.     Uczeń może uzyskać ocenę z zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywano pod warunkiem, że nie otrzymał w danym roku    
        szkolnym nagany  oraz nie później niż w dniu następnym po ogłoszeniu planowanych ocen zachowania przedstawi dyrektorowi pisemny
        wniosek  wraz z uzasadnieniem.
9.      Decyzję o podwyższeniu oceny bądź zachowaniu oceny wystawionej przez wychowawcę wydaje zebranie klasowe uczniów z udziałem   
         dyrektora Szkoły lub upoważnionego przez niego nauczyciela, a uchwałę zebrania podejmuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku
         równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
X. Prawo odwołania od oceny.
                                                                                                         Art.28
1.     Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenia do dyrektora   
        szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
        niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. W przypadku potwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena
        klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
        dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
       1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w
           formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
       2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą        
          większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4.    W skład komisji wchodzą:
   1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
            a) dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
            b) nauczyciel-wychowawca,
    c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    d) pedagog lub psycholog,
    e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    f) przedstawiciel rady rodziców.
5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
8.    Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Art. 29.
1.  Uczeń, który nie uzyskał promocji, może za zgodą Rady Pedagogicznej:
    1)  powtarzać rok w Gimnazjum na wniosek  rodziców (opiekunów prawnych) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, sytuacją
         rodzinną lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uchwała Rady Pedagogicznej jest wyrażana po zapoznaniu się z opinią wychowawcy
         oraz w uzasadnionych przypadkach opinią psychologa, pedagoga lub opinią lekarską,
    2)  kontynuować naukę ze swoim dotychczasową klasą wg indywidualnego planu na zasadach określonych w Art.30 ust.3,
    3)  Rada Pedagogiczna w wyjątkowych wypadkach może, jeden raz w cyklu, promować ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego  
          z jednego przedmiotu obowiązkowego kontynuowanego w klasie wyższej.
2.  Uczeń kończy Gomnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich
     przedmiotów objętych planem nauczania.

XI. Indywidualny tok nauki.
Art.30.
1.    Uczeń realizujący indywidualny tok nauki (ITN)kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych w ramach programu nauczania przyjętego w szkole, lecz według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach. Uczeń realizujący ITN może się kształcić według indywidualnego programu nauki, o którym mowa w art.35.
2.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę akceptowaną przez rodziców, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy  w ciągu 2 kolejnych lat. W takim przypadku uczeń nie jest klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Promowanie ucznia jest w tym przypadku możliwe w wyniku pozytywnej oceny z egzaminów klasyfikacyjnych wg indywidualnego planu w drugim roku.

Art. 31.
1.    Dyrektor Liceum zezwala na ITN w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  oraz po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej
2.    Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie przyznania ITN jest wyrażana w formie uchwały podejmowanej po zapoznaniu się z wnioskiem ucznia i zgodą jego rodziców oraz  przygotowanym planem nauki na cały czas trwania ITN.

Art. 32.
1.    W przypadku, o którym mowa w Art. 30. ust.2. ustala się dla ucznia indywidualny plan nauki na okres 2 lat zawierający warunki nauki,
      terminy zajęć, warunki ich zaliczenia oraz terminy ewentualnych egzaminów.

Art.33.
1.    W roku szkolnym organizowane są dwie sesje egzaminacyjne dla uczniów realizujących ITN i uczniów uzupełniających różnice
      programowe; sesja jesienna w październiku oraz sesja wiosenna w marcu.
2.     Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do wyznaczonych egzaminów jest jednoznaczne z przerwaniem ITN .

Art. 34.
1.  W przypadkach omówionych w art. 30 ust.2. warunkiem uzyskania promocji jest zdanie wszystkich wymaganych egzaminów, najpóźniej
     w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych; w kwietniu dla klasy programowo najwyższej i w czerwcu dla pozostałych klas.

XII. Indywidualny program nauki.

Art. 35.
1.    Uczeń może się uczyć według indywidualnego programu nauki  (IPN), w zakresie jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.
2.    IPN ma na celu dostosowanie nauczania do aktualnych możliwości, uzdolnień i zainteresowań ucznia w celu stymulowania jego rozwoju.
3.     Osobą odpowiedzialną za przebieg  IPN jest nauczyciel – opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Art. 36.
1.    Dyrektor szkoły zezwala na IPN w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej  oraz po zapoznaniu się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2.    Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie indywidualnego programu nauki jest wyrażana w formie uchwały podejmowanej po zapoznaniu się z wnioskiem ucznia i zgodą jego rodziców oraz  przygotowanym projektem IPN.

Art.37.
1.    Szczegółowy IPN wraz z wymaganiami oraz kryteriami promocji przygotowuje nauczyciel – opiekun klasy ucznia w porozumieniu
 z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na IPN .
2.    IPN  może ulec zmianie lub modyfikacji w trakcie realizacji za zgodą Rady Pedagogicznej na wniosek rodziców, ucznia lub nauczyciela -opiekuna.
Art. 38.
1.    IPN obejmujący indywidualny plan nauczania wybranych przedmiotów w  poszczególnych latach nauki, ustala się na cały cykl kształcenia.
2.    W przypadkach, w których realizowany IPN wymaga wydłużenia czasu nauki ponad cztery lata niezbędna jest pisemna zgoda ucznia i jego rodziców.

XIII. Zmiany w Koncepcji, Deklaracji nauczycieli i uczniów oraz Statucie.

Art. 39.
1.    Zmiany niniejszego statutu dokonuje prowadzący Gimnazjum z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora.
2.    Zmiany mogą być przedstawiane Radzie Pedagogicznej, rodzicom i uczniom na spotkaniach klas dla uzyskania opinii  i poparcia. Zapewnia to pełną jawność postępowania i możliwość zgłoszenia propozycji odmiennych od przygotowanych,
1)    Każdy nauczyciel i uczeń może przygotować w ten sposób swój projekt nowych postanowień oraz poddać go pod dyskusje w klasach i  grupach,
2)    Tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania ogólnego Liceum projekty zmian oraz czas i miejsce głosowania są ogłaszane na stronie internetowej szkoły.
3.      Na zebraniu ogólnym nauczycieli i uczniów zwołanym przez dyrektora szkoły tekst zmian jest odczytywany i wyświetlany na ekranie.
         Głosowanie może odbywać się nad całością projektowanych zmian lub nad odrębnymi postanowieniami.
1)    W każdym głosowaniu nauczyciel i uczeń obecny  na sali ma jeden głos. Głosuje się przez podniesienie ręki. Głosowanie jest jawne jeżeli nie zostanie przegłosowany wniosek o tajność głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy kartek do głosowania.
2)    Głosy oblicza komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób wybranych przez zebranych. Po każdym głosowaniu komisja zapisuje wyniki w protokole i podaje je do publicznej wiadomości,
3)    Zmiany są uchwalone i wejdą w życie jeżeli liczba głosów ZA jest większa od połowy liczby obecnych na zebraniu nauczycieli i uczniów. Liczbę obecnych ustala się przed rozpoczęciem głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos dyrektora.
4.        Dyrektor Gomnazjum uchyla z urzędu te postanowienia, które naruszają przepisy prawa. O swojej decyzji dyrektor  szkoły zawiadamia  
              nauczycieli i uczniów przedstawiając uzasadnienie w formie pisemnej.

XIV. Przepisy przejściowe i końcowe.
Art. 40.

1.    Zadania edukacyjne Gimnazjum mogą być realizowane  wspólnie z innymi szkołami programów indywidualnych na podstawie odrębnych porozumień.
2.     O fakcie utraty praw szkoły publicznej przez Gimnazjum nauczyciele, rodzice i uczniowie będą niezwłocznie powiadomieni. Utrata praw szkoły publicznej oznacza jej likwidację zgodnie z art.8 i art.88 ustawy o systemie oświaty.
3.    Postanowienia statutu dotyczące rodziców dotyczą odpowiednio opiekunów ucznia.

Art. 41.

1.    Prowadzący szkołę może zlikwidować szkołę z ważnych powodów  z końcem roku szkolnego. W tym przypadku prowadzący Gimnazjum jest zobowiązany  co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić nauczycieli, rodziców i uczniów, Pomorskiego Kuratora Oświaty i Urząd Miasta Gdańska o zamiarze i przyczynach likwidacji.
2.    W przypadku likwidacji szkoły ewentualne zobo¬wiązania będą zaspokajane poprzez sprzedaż jego majątku.
3.    Decyzje  w  sprawach  przekazania  majątku pozostałego po zaspokojeniu roszczeń podejmuje prowadzący Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej i Rady rodziców.Gdańsk-Oliwa,  30 września 2015 roku
                                                             Piotr Bogdanowicz
                                                             Osoba prowadząca szkołę
 

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt