Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Statut - zasady oceniania

IX. Zasady oceniania osiągnięć uczniów (fragmenty STATUTU)

Art.24

1.      Niniejsze zasady dotyczą ocen bieżących (wystawianych przez nauczyciela w trakcie semestru) oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów, a także ocen klasyfikacyjnych (na zakończenie semestru i roku) oraz takich ocen jak przewidywana, zagrożenie, poprawa i zaliczenie. (Tę ostatnią stosuje się wobec uczniów, którzy zmienili szkołę w ciągu roku szkolnego, uczniów realizujących kontrakty czy uczniów, którzy z uwagi na nieobecności muszą uzupełnić swoją wiedzą z bieżącego lub poprzedniego semestru. W swoim opisie zaliczenie musi zawierać informację, jakiego okresu lub zakresu dotyczy). Terminy klasyfikacji są ustalane w rocznym kalendarzu Liceum.

2.      Stosuje się następujące oznaczenia cyfrowe stopni ocen bieżących (cząstkowych)  oraz klasyfikacyjnych:

celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1

 

Oceny bieżące (cząstkowe) można uzupełnić (doprecyzować) stosując znaki: „+” oraz „-”. Wystawiając oceny klasyfikacyjne nie stosuje się znaków plus ani minus. W przypadku oceny przewidywana można stosować wartości łamane (np. 3/4).

3.   Grupy ocen  zawierają informację o formie ocenianego zadania np: klasówka, odpowiedź ustna, udział w  projekcie, zadanie           domowe,   ćwiczenie, kartkówka, aktywność na lekcji, prezentacja i praca społeczna itp.

4.    Każda ocena, łącznie z oceną (symbolem lub znakiem cyfrowym) za aktywność, powinna mieć wypełnioną rubrykę „Opis oceny (za co)”. W tym miejscu powinna być  podana informacja, jakiego tematu, zagadnienia czy  obszaru wiedzy dotyczy ocena lub jakie umiejętności podlegały ocenie.

 1. ocenę celującą /cel. lub 6/ uzyskuje praca lub osiągnięcia ucznia w oparciu o samodzielnie podejmowane zadania, oryginalne rozwiązania problemów, sprawność przewyższającą wymagania określone na ocenę bardzo dobrą. W szczególności ocenę celującą na koniec roku uzyskuje uczeń, którego osiągnięcia zostały potwierdzone w konfrontacji z osiągnięciami młodzieży innych szkół, w konkursach  i olimpiadach przedmiotowych, występach artystycznych bądź zawodach sportowych.
 2. wymagania na ocenę dobrą /db. lub 4/ i bardzo dobrą /bdb. lub 5/ ustalają nauczyciele w swoich programach autorskich uwzględniając kryteria stosowane w pkt. 3 – 6.
 3. ocenę dostateczną / dst. lub  3/ uzyskuje praca, która spełnia zasadnicze wymagania formalne i merytoryczne ustalone przed przystąpieniem do wykonywania zadania, została przedstawiona w wymaganym terminie a występujące usterki i omyłki są nieistotne dla programu zajęć dla danego roku lub grupy w bieżącym okresie.
 4. ocena dostateczna na zakończenie semestru oznacza wykonanie przez ucznia zaplanowanych prac domowych i klasowych, które spełniły zasadnicze wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie, a także uzyskanie przez niego wymaganych wiadomości i umiejętności. Ocenę dostateczną na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który nie ma istotnych braków z poprzedniego semestru; wykonał wymagane prace, a jego osiągnięcia bieżące świadczą o braku zaległości.
 5. ocenę dopuszczającą /dop. lub 2/ uzyskuje praca, która nie spełnia wszystkich wymagań na ocenę dostateczną (np. zawierająca błędy,  które uczeń potrafi wyeliminować po uzyskaniu wskazówek od nauczyciela), ale wykazuje  poprawę w stosunku do prac poprzednich.
 6. ocena dopuszczająca na zakończenie semestru oznacza, że mimo braku oceny co najmniej dostatecznej z części  zaplanowanych prac domowych lub klasowych, pozostałe prace przedstawione do oceny spełniają wymagania istotne dla programu zajęć w bieżącym okresie. Uzyskane przez ucznia wiadomości i umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wykonania zaległych prac, opanowania wskazanych partii materiału lub umiejętności itp. Ocenę dopuszczającą /dop. lub 2/ na zakończenie roku uzyskuje uczeń, który wykonał zaległe prace, opanował wskazane partie materiału i umiejętności, a jego bieżąca praca wskazuje na nadrobienie istotnych zaległości. Uzyskane wiadomości  i  umiejętności umożliwiają mu dalszą naukę pod warunkiem wzmożonego wysiłku w najbliższym czasie.
 7. ocenę niedostateczną (ndst. lub 1) wystawia się, gdy przedstawiona do oceny praca nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, w szczególności jeśli brak wiadomości lub umiejętności może zasadniczo utrudnić uczniowi dalszą naukę oraz w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego,
 8. ocenę niedostateczną na zakończenie semestru lub roku wystawia się, gdy brak wiadomości lub umiejętności może znacząco utrudnić uczniowi dalszą naukę lub, gdy warunki ustalone przy wystawieniu w poprzednim okresie oceny dopuszczającej nie zostały przez ucznia wykonane.
 9. symbol „np” można wystawić jedynie w przypadku, jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. W czasie półrocza uczeń może otrzymać najwyżej dwie oceny np (nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości)
 10. symbol „n” w ocenianiu cząstkowym stosuje się wyjątkowo w odniesieniu do uczniów realizujących przedmiot na zasadzie ITN lub kontraktu  dla zaznaczenia faktu, że uczeń nie zaliczył dotychczas zadań, które są obowiązkowe dla całej klasy. Na zakończenie semestru lub roku uczeń, który opuścił ponad 50% zajęć może nie być klasyfikowany. Taką sytuację odnotowuje nauczyciel słowem nieklasyfikowany lub symbolem „n” .
 11. symbol minus-” służy do zaznaczania, że ze względu na nieobecność uczeń nie przedstawił pracy domowej lub zadania, nie wziął udziału w ćwiczeniu, sprawdzianie, klasówce itp. Znak ten należy stawiać w przypadku, gdy oceniana czynność była obowiązkowa dla całej klasy ( nie należy natomiast wtedy, gdy ocenianiu została poddana tylko część uczniów, np. zadanie dla chętnych).  Po przedstawieniu pracy (napisaniu zadania) symbol może zostać zmieniony na oceną cyfrową lub na symbol plus+” jeżeli praca została oddana po terminie.
 12. symbol plus „+” wykorzystujemy również - obok znaków cyfrowych - do oceniania aktywności ucznia, przy czym trzy plusy uzyskane przez ucznia w semestrze są jednoznaczne z oceną bardzo dobrą. (nie ma potrzeby zamiany plusów na znak cyfrowy!)

 

Art. 25.

 1. Na początku roku nauczyciel przedstawia uczniom zakres problematyki swoich zajęć i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania semestralnych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz uzyskiwane podczas tych zajęć umiejętności w trakcie bieżącego roku, w tym: wypowiedzi ustnej do ludzi, posługiwania się mediami w pozyskiwaniu i prezentacji wiedzy oraz pracy zespołowej.
 2. W każdym z okresów klasyfikacyjnych nauczyciel powinien stosować różnorodne formy sprawdzania osiągnięć uczniów, które wynikają z przyjętego programu nauczania. Formy sprawdzania osiągnięć podaje się do wiadomości uczniów na początku semestru.
 3. Oceny wymagają ustnego uzasadnienia zawierającego wskazania ułatwiające uzupełnienie oraz rozwinięcie wiedzy lub  doskonalenie umiejętności.
 4. Nie później niż 14 dni przed zakończeniem semestru nauczyciel jest zobowiązany podać uczniowi do wiadomości przewidywaną ocenę końcową.
 5. Uczeń, który nie uzyskał oceny pozytywnej chciałby uzyskać wyższą ocenę powinien zaliczyć wskazany przez nauczyciela materiał na konsultacjach według indywidualnie uzgodnionego z nauczycielem harmonogramu zaliczeń.
 6. Nie później niż ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdego z semestrów nauczyciel wpisuje oceny końcowe w e- dzienniku. Przed  zakończeniem roku wychowawca wpisuje oceny do arkuszy ocen.
 7. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem sytuacji omawianych w art. 26 ust.6 oraz art.28.

. . .

 

Art.27.

 1. Ocenę  zachowania wystawia wychowawca na koniec semestru oraz roku według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, nieodpowiednie, naganne.
 2. Przy wystawianiu oceny zachowania obowiązują następujące kryteria:
 1. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który:
  należycie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, może stanowić wzór dla innych uczniów - działa zespołowo na terenie szkoły oraz poza nią; bierze udział w pracach wolontariatu lub organizacji społecznej, ma wzorową kulturę osobistą; nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu ; w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
 2. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego, działa zespołowo na terenie szkoły oraz poza nią, bierze udział w pracach o charakterze społecznym jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu, w okresie podlegającym ocenie nie opuścił żadnej godziny zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez  usprawiedliwienia.
 3. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń poza incydentalnymi uchybieniami, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, nie narusza świadomie norm społecznych; złożył pisemną deklarację o niepaleniu.
 4. Ocenę poprawną może otrzymać uczeń, który: wywiązuje się z obowiązku szkolnego bez większego zaangażowania w życie szkoły, jego kultura osobista budzi niekiedy zastrzeżenia, nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową, rzadko narusza świadomie normy społeczne, w danym semestrze nie otrzymał nagany, w  semestrze podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 30 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia, złożył pisemną deklarację o niepaleniu.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, prezentuje niską kulturę osobistą, działa destrukcyjnie na grupę, w danym roku szkolnym otrzymał upomnienia i/lub nagany, świadomie narusza normy społeczne. w okresie podlegającym ocenie opuścił nie więcej niż 50 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez usprawiedliwienia.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, w sposób uporczywy narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole, oddziałuje destrukcyjnie na grupę lub podejmuje działania mogące zagrażać zdrowiu lub życiu; niszczy mienie szkoły, dopuścił się wykroczenia, w danym semestrze otrzymał nagany.

3.      Przy wystawianiu oceny rocznej wychowawca bierze pod uwagę:

 1. oceny z obu semestrów,
 2. poprawę lub pogorszenie zachowania zauważone w ciągu roku.

4.      Ocenę z zachowania wychowawca  przedstawia każdemu uczniowi nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu klasyfikacyjnego. Wystawiając ocenę  zachowania ucznia wychowawca uwzględnia opinie innych nauczycieli i jego kolegów oraz  nagrody i kary uzyskane przez ucznia.

5.     Ocena  wystawiona na zakończenie semestru i roku przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz  art. 28

6.     Uczeń może uzyskać ocenę z zachowania o jeden stopień wyższą niż przewidywano pod warunkiem, że:

 1. nie później niż w dniu następnym po ogłoszeniu przewidywanych ocen zachowania złoży pisemny wniosek  z uzasadnieniem,
 2. nie otrzymał w danym roku szkolnym żadnej nagany.

7.     Decyzję o podwyższeniu oceny bądź zachowaniu oceny wystawionej przez wychowawcę wydaje:

 1. zebranie klasowe uczniów z udziałem  dyrektora szkoły lub upoważnionego przez niego nauczyciela,
 2. uchwałę zebrania podejmuje się w sposób tajny; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

Zarządzenie Dyrektora nr 1 /2015

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie monitorowania działań edukacyjnych uczniów w procesie uczenia się oraz oceny wyników nauczania.

 

1.       Przezdziałania edukacyjne rozumieć będziemy uwzględnione w programie nauczania:  zachowania, przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty,  projekty,  wypowiedzi  ustne  i pisemne wytworzone przez ucznia w procesie uczenia się w odpowiedzi na stworzoną przez nauczyciela sytuacje dydaktyczną.

2.       W procesie uczenia się stosujemy różne formy bieżącego monitorowania działań edukacyjnych i pobudzania motywacji , a w szczególności:

a/ ocenękształtującą(OK), opisową – krótką informację zwrotnąnauczyciela mającą na celu rozwój ucznia. Informacja taka ma charakterpozytywny i motywujący  OK zawiera:  1.dobre elementy w  ocenianym działaniu(ujawnione umiejętności  i wiadomości)  2. co poprawić a także zalecany sposób  poprawienia (uzupełnienia)oraz 3. kierunek dalszego  rozwijania umiejętności i pogłębiania wiedzy. OK jest wpisywana do e-dziennika.

 b/ ocenę koleżeńską, opisową– krótką ustną informację zwrotną kolegi  lub zespołu uczniów dotyczącą np. zgodności z poznanymi w toku nauczania regułami i wiadomościami, ale też wskazującą inne walory ocenianego  działania. Ocena koleżeńska nie jest wpisywana  do e-dziennika,

 c/ samoocenę ucznia, opisową - krótką ustną lub pisemną ocenę działania oraz informację  o przyjętych założeniach i wyprowadzonych wnioskach.Samoocena nie jest wpisywana  do e-dziennika,

 d/ ocenę sumującą(OS), cyfrowąinformację zwrotnąnauczyciela i wpisywaną  do e-dziennikana podstawie sprawdzianu lub testu z zakresu oddzielnego działu materiału nauczania, mającą na celupodsumowanie wiadomości  i  umiejętności. Ocena sumująca  wskazuje poziom opanowania umiejętności lub materiału nauczania na podstawie kryteriów  poddanych koleżeńskiej opinii  w zespołach przedmiotowych. OS jest wpisywana  do e-dziennika.

 e/ocenę przewidywaną, cyfrową informację nauczyciela uwzględniającą  zarówno treść ocen opisowych(OK), jak i sumujących (OS) ucznia wyrażoną w skali 1-6.Ocena przewidywana jest  wpisywana  do e-dziennika od pierwszego miesiąca nowego semestru i zmieniana na podstawie nowych OK i OS.

3.       Ocena wynikównauczania (OS) wyrażona ocenami cyfrowymi w skali 1-6 (oraz odpowiednio ndst. – cel.) w każdym semestrze powinna być ustalana na podstawie kryteriów  poddanych koleżeńskiej opinii  w zespołach przedmiotowych.

Uzasadnienie:

W procesie uczenia się ocenianie stopniami cyfrowymi poszczególnych czynności, zachowań czy działań ucznia utrwala odruchy warunkowe i wynika z  wiary w skuteczność kary i nagrody w edukacji. Uczenie się powinno aktualizować potrzeby i aktywizować procesy poznawcze oraz system wartości!  To, że w procesie uczenia się łatwo kontrolować czynności proste, nie oznacza, iż  system oceniania jest tak samo skuteczny w kierowaniu procesami złożonymi. Zapamiętanie dat, wydarzeń i nazwisk albo tabliczki mnożenia oraz czasowników nieregularnych  wymagają treningu i powtórek. W procesie nauczania idzie o otwartość na nowe wyzwania, zdolność formułowania problemów oraz kształtowanie postawy twórczej. Poszukiwaniu problemów oraz twórczości pomaga otwartość i zaufanie oraz zdolność współdziałania, a nie ocena mierząca bieżący wynik. Kształtowanie u uczniów złożonych umiejętności, które są opisane w podstawach programowych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela - eksperta w formie informacji zwrotnej odnoszącej się do konkretnej sytuacji. Przeciwskuteczne są tu środki behawioralne: kara lub nagroda (wzmocnienie negatywne albo pozytywne) , które stosujemy w tresurze. Młody człowiek nie powinien być poddawany tresurze - zwierzę nie wykona czynności opanowanych w ramach tresury bez stosownej komendy i nagrody.
 

DYREKTOR

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt