Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
OLPI glówna szkoly kontakt pobierz Flash Player

Szkolny program wychowawczy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w OLPI polega na:

 1. Diagnozowaniu środowiska ucznia ( kwestionariusz kandydata na ucznia, rozmowa z rodzicami/opiekunami, rozmowa kwalifikacyjna z uczniem, praca wstępna kandydata na ucznia, obserwacje wychowawcy i nauczycieli przedmiotów, ankiety dla uczniów i rodziców).
 2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia (analiza opinii poradni psychologiczno-pedagigicznej lub innej specjalistycznej, kierowanie uczniów na badania do poradni, kontakt z lekarzem prowadzącym, informacje rodziców/opiekunów, obserwacje i spostrzeżenia nauczycieli, wychowawców, psychologa, zajęcia fakultatywne do wyboru).
 3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych (kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne do poradni, rozmowa z rodzicami/opiekunami, współpraca między nauczycielami przedmiotów terapeutami, psychologiem, udział w fakultetach pomocniczych: matematyka pomoc, sztuka pisania, terapia pedagogiczna)
 4. Wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami (możliwość udziału w fakultetach rozszerzających materiał nauczania, udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, realizacja kontraktów w ramach wybranego przedmiotu, IPN, ITN).
 5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( terapia pedagogiczna, współpraca terapeutów z nauczycielami przedmiotów, konsultacje z psychologiem dla rodziców, uczniów i nauczycieli, spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców, wybór opiekuna indywidualnego).
 6. Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 7. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia (w ramach przedmiotów: ekologia, biologia, godz. wychowawcze; zajęcia sportowe do wyboru).
 8. Wspieraniu uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia (psycholog, wychowawcy).
 9. Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów (spotkania szkoleniowe dla nauczycieli. współpraca nauczycieli i terapeutów, pomoc w odczytywaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie procedur postępowania z uczniami, u których stwierdzono dysleksję).
 10. Wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (psycholog, wychowawcy, opiekun indywidualny).
 11. Rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (spotkania szkoleniowe, konsultacje z psychologiem).
 12. Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (wychowawcy, opiekun indywidualny, psycholog).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

 1. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w każdym tygodniu nauki w formie konsultacji ze wszystkich nauczanych przedmiotów.
 2. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii oraz metodami efektywnego uczenia się).
 3. Zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów (zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, spotkania w grupach pod opieką wychowawcy uwzględniające problematykę okresu dorastania, konfliktów z rodzicami i rówieśnikami, metody konstruktywnego rozwiązywania problemów, uzależnień, rozwijania zainteresowań, pobudzania do aktywności prospołecznej i inne).
 4. Spotkań edukacyjnych dla rodziców - w ramach spotkań z rodzicami podsumowujących pracę w kolejnych okresach nauki(cztery razy w roku szkolnym) oraz w ramach spotkań szkoleniowych związanych z wybranymi tematami( w roku szkolnym 2002/2003 "Szkoła dla rodziców uczniów z dysleksją").
 5. Porad dla uczniów (psycholog szkolny, wychowawca, opiekun indywidualny wybierany przez ucznia, nauczyciele przedmiotów).
 6. Porad, konsultacji dla rodziców (podczas cyklicznych spotkań z rodzicami oraz innych w dogodnych dla rodziców terminach - konsultacje z dyrektorem, psychologiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami przedmiotów).
 7. Konsultacji indywidualnych z psychologiem szkolnym oraz spotkań szkoleniowych dla nauczycieli ( co najmniej cztery spotkania w roku szkolnym).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

 • ucznia;
 • rodziców;
 • nauczyciela, wychowawcy;
 • psychologa, terapeuty.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne.

Do pobrania ankieta dla wychowawcy zgłaszającego problem psychologowi/pedagogowi szkolnemu.Klasy do 20 uczniów

Zajęcia fakultatywne i językowe w grupach nawet kilkuosobowych

program_wychowOpiekun indywidualny

Uczeń może spośród nauczycieli wybrać opiekuna indywidualnego, który pomoże mu w przezwyciężeniu bieżących trudności w nauce oraz problemów osobistych.

Współpraca z rodzicami

Cztery razy do roku odbywają się spotkania rodziców, podczas których podsumowujemy pracę w danym okresie  oraz planujemy zadania na najbliższy czas. Ogólne spotkania rodziców uczniów OLPI zrywają z tradycją tzw. wywiadówek. Są one okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami, ustalenia form współpracy ze szkołą oraz omówienia ważnych problemów wychowawczych i potencjalnych zagrożeń. Oprócz ogólnych spotkań rodziców, wychowawcy klas, opiekunowie indywidualni są w stałym kontakcie z rodzicami.

Organizujemy również spotkania szkoleniowe dla rodziów, prowadzone przez psychologa lub zaproszonych gości. Przykładowe tematy: Jak pomagać dziecku z dysleksją?, Jak rozmawiać z dorastającym dzieckiem?

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne OLPI jest organem ustawodawczym szkoły. Projekty uchwał są ogłaszane 7 dni przed posiedzeniem Zgromadzenia. W zebraniu udział biorą nauczyciele i uczniowie Liceum. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma 1 głos. Uchwała zostaje zaakceptowana jeżeli za jej przyjęciem zagłosowało 50% obecnych. W ten sposób ustanawia się najważniejsze zasady działania szkoły tworzące Deklarację Nauczycieli i Uczniów OLPI.

Projekty uchwał może zgłaszać dyrekcja, samorząd uczniowski lub klasa albo grupa uczniów. Samorząd uczniowski przedstawia w trakcie Zgromadzenia Ogólnego swoje stanowisko w każdej omawianej sprawie.

Deklaracja Nauczycieli i Uczniów OLPI

Przyjęta na zebraniu szkoły w dniu 20 stycznia 1999 roku.

Wstęp

 • Szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz pozostali pracownicy szkoły. Członkowie tej wspólnoty są zobowiązani do pomocy w razie zagrożenia zdrowia , wypadków losowych, trudności w nauce a także kłopotów materialnych. Fundamentem Szkoły jest uczciwość, rzetelność i wzajemne zaufanie.
 • Szczególną więź tworzą nauczyciele i uczniowie kształtując charaktery i umysły w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości.
 • Działalność prowadzona w pomieszczeniach Szkoły powinna być zgodna z jej celami. Lokale Szkoły, ich wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne powinny być traktowane ze szczególną starannością.
 • Szczegółowe zasady szkoły określone przez statut, koncepcję edukacji oraz regulamin uczniowski są ważne o ile są zgodne z niniejszą Deklaracją.

Artykuł 1. Godność.

 1. Szkoła zapewnia godne traktowanie każdego nauczyciela i ucznia oraz rodziców a także każdego spośród pracowników szkoły bez względu na jego uzdolnienia, osiągnięcia, stanowisko oraz stan majątkowy.
 2. W szczególności Szkoła zapewnia poszanowanie indywidualnych przekonań religijnych i politycznych, a także odrębnych potrzeb, możliwości i uzdolnień.
 3. Informacje o sytuacji rodzinnej i osobistej oraz oceny i opinie dotyczące wyników w nauce nie mogą być przedstawiane publicznie jeśli mogą kogoś poniżyć lub mu szkodzić.
 4. Ochrona godności wymaga ostrożności i rozwagi przy podejmowaniu czynów mogących narazić kogokolwiek lub siebie samego na utratę dobrego imienia, zaufania i szacunku ze strony innych ludzi.
 5. Nauczyciele i uczniowie mają szczególne prawo do pomocy ze strony Szkoły w ochronie ich godności na wniosek własny lub przełożonego albo opiekuna.

Artykuł 2. Wolność przekonań.

 1. Kształtując szacunek do Państwa, tradycji patriotycznych, religii i uczuć narodowych Szkoła nie może narzucać światopoglądu, przekonań religijnych ani politycznych.
 2. Przekonania polityczne i religijne nauczycieli nie mogą być podstawą oceny prac

Artykuł 3. Zasady oceniania.

 1. Prace domowe, wypowiedzi ustne, ćwiczenia lekcyjne, prace klasowe i egzaminacyjne powinny być oceniane według ustalonych reguł podanych do wiadomości uczniów najlepiej w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy.

Artykuł 4. Ochrona zdrowia.

 1. Szkoła ma obowiązek chronić zdrowie uczniów przez właściwą organizację zajęć oraz ochronę przed uzależnieniami. Publiczne dawanie złego przykładu: palenie papierosów, zażywanie narkotyków i picie alkoholu - zagraża życiu. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków będą usuwane z terenu szkoły oraz karane przez Szkołę stosownie do powodowanego zagrożenia.
 2. Wnoszenie na teren szkoły i na szkolne imprezy broni oraz środków wywołujących zmiany świadomości, w tym alkoholu i narkotyków - jest zabronione i będzie karane przez Szkołę niezależnie od konsekwencji prawnych.

Artykuł 5. Wspólne dobro

 1. Wspólne dobro jest warunkiem istnienia Szkoły. Świadome niszczenie pomieszczeń, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych będzie karane przez Szkołę niezależnie od konieczności naprawienia szkody.
 2. Nieumyślne spowodowanie straty zobowiązuje sprawcę do jej pilnego naprawienia a osoby towarzyszące do pomocy w usunięciu szkód. Dotyczy to zarówno dobra wspólnego jak i własności prywatnej.

Artykuł 6. Podstawy zaufania.

 1. Kradzież własności innych członków wspólnoty będzie karana przez Szkołę niezależnie od konsekwencji prawnych poniesionych przez sprawcę.
 2. Kradzieżą są też oszustwa w celu wyłudzenia korzyści materialnych przez jednych członków wspólnoty kosztem innych jak np. ulgi w czesnym. Podpowiadanie, ściąganie, przedstawianie prac cudzych jako własnych oraz przepisywanie od kolegów prac domowych są nie tylko sprzeczne z istotą i celem edukacji, ale jest oszustwem, które podważa zaufanie nauczycieli do uczniów jako grupy - rozbija wspólnotę. Udzielający pomocy kolegom w wyłudzaniu przez nich nienależnych ulg oraz sprawcy oszustw mających na celu uzyskanie lepszych ocen będą karani przez Szkołę niezależnie od pozbawienia ich uzyskanych tą drogą ewentualnych korzyści.


Gdańsk-Oliwa, 20 stycznia 1999 rok

Do góry | Strona Glówna | Aktualności | Szkoły | Kontakt