Zadzwoń:
058 552 41 88
Napisz:
liceum@olpi.pl

Regulamin porządkowy

Administrator

Załącznik
do zarządzenia dyrektora
z dnia   1.09.2011

REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKÓŁ ADMIRAŁA UNRUGA W GDAŃSKU - OLIWIE

I. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących  w zajęciach prowadzonych       w siedzibie szkoły, przebywających na terenie szkoły w czasie trwania zajęć, a także biorących udział w zajęciach, wycieczkach i obozach organizowanych przez szkołę.(podstawa prawna: statuty szkół  art.5.ust. 1.)
 2. O niezapowiedzianej nieobecności ucznia na zajęciach organizowanych przez Liceum rodzice są powiadamiani bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem e-dziennika. (podstawa prawna: statuty szkół  art.5.ust. 3.)
 3. W przypadku opuszczenia przez ucznia budynku szkoły w trakcie trwania zajęć, terenu szkoły w czasie przerw lub grupy w trakcie wycieczki na podstawie pisemnej zgody rodziców lub samowolnie szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. (podstawa prawna: statuty szkół  art.5.ust. 2.)
 4. Nauczyciel wydający zgodę na opuszczenie przez ucznia zajęć, terenu szkoły lub grupy w trakcie wycieczki ponosi odpowiedzialność za ustalenie miejsca i warunków jego bezpieczeństwa. (podstawa prawna: statuty szkół  art.16.ust. 3.)
 5. O samowolnym oddaleniu się ucznia powodującym ewentualne zagrożenie (podczas wycieczki lub zajęć poza szkołą) rodzice są powiadamiani za pośrednictwem sekretariatu. Za przekazanie informacji do sekretariatu odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub kierownik wycieczki. (podstawa prawna: statuty szkół  art.5.ust. 3. i art. 18 ust.3.)

II Przeciwdziałanie uzależnieniom

 1. W budynku szkoły i na terenie przyległym nie wolno palić papierosów, wnosić narkotyków ani alkoholu. Dyrekcja określi miejsce, w którym mogą przebywać osoby palące poza terenem należącym do szkoły. (Ustawy)
 2. Uczeń, którego zachowanie na terenie szkoły wskazuje na używanie narkotyków lub alkoholu, będzie poddany testowi stwierdzającemu obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie jeżeli jego wyjaśnienia w tej sprawie nie wydają się wiarygodne. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor na wniosek wychowawcy lub nauczyciela i powiadamia o niej niezwłocznie prawnych opiekunów. O wynikach testu informowani będą uczeń, jego opiekunowie oraz wychowawca. W przypadku, gdy wynik testu potwierdza, iż uczeń używa narkotyków lub alkoholu, kosztami takiego badania obarcza się opiekunów ucznia.
 3. Odmowa poddania się badaniu w przypadku uzasadnionego podejrzenia o używanie narkotyków lub alkoholu będzie traktowana jak rezygnacja z dalszej nauki w szkole. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów dyrektor podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zapoznaniu się z opinią samorządu uczniów.
 4. Uczeń palący papierosy,  pijący alkohol lub używający narkotyki jest kierowany przez wychowawcę na rozmowę z pracownikiem placówki zajmującej się przeciwdziałaniu uzależnieniom.

 III. Warunki nauczania

 1. Uczniowie wstają na powitanie, gdy do klasy wchodzi nauczyciel.
 2. Uczeń może wejść do klasy po rozpoczęciu lekcji wyłącznie za zgodą dyżurującego członka dyrekcji. Nauczyciel odnotowuje spóźnienie  w e-dzienniku.
 3. Nauczyciel rozpoczynający lekcję przypomina o wyłączeniu telefonów. Po dzwonku na lekcję uczniowie i nauczyciele udający się na zajęcia wyłączają telefony komórkowe oraz chowają słuchawki od wszelkich nadajników.
 4. W przypadku niewyłączenia telefonu przez ucznia nauczyciel może wydać polecenie położenia wyłączonego aparatu na biurku nauczyciela i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 5. Przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek zostawić w szatni okrycie wierzchnie (kurtki, płaszcze, polary i tp). Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien skierować ucznia, który nie pozostawił okrycia, do szatni, zaznaczając jednocześnie spóźnienie w dzienniku lekcyjnym. ( zalecenia SANEPIDU)
 6. Na zajęciach dydaktycznych nie jest dopuszczalne spożywanie jedzenia oraz żucie gumy. Picie herbaty, wody lub soku i tp. jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 7. Uczeń, którego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć może być usunięty z sali i skierowany do przebywania do końca lekcji w określonym miejscu (np. na ławce w korytarzu). Fakt ten nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku. Po lekcji nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić z uczniem rozmowę w celu wyjaśnienia przyczyn zaburzeń zachowania, rozpoznania sytuacji i podjęcia działań dla poprawy sytuacji.

 IV. Mienie szkoły i szanowanie wyposażenia

 1. Opuszczając salę po zajęciach nauczyciel dopilnowuje starcia tablicy, pozbierania śmieci, ustawienia mebli oraz wyłączenia urządzeń oraz  zamknięcia drzwi i zabezpieczenia okien.
 2. Wspólne dobro jest warunkiem właściwego funkcjonowania Szkoły. Nieumyślne spowodowanie straty zobowiązuje sprawcę do jej pilnego naprawienia,  a osoby towarzyszące do pomocy w usunięciu szkód.
 3. Świadome niszczenie pomieszczeń, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz własności prywatnej będzie karane niezależnie od obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę.

 

Gdańsk-Oliwa, 31 sierpnia 2011 r.

Kategoria: